joomla extensions

17.10.2017.

Opština Milići u saradnji sa kancelarijom UNDP-a 17.oktobra 2017.god. raspisala je Javni poziv za dodjelu retroaktivnih naknada za podršku privrednim subjektima za stvaranje novih radnih mjesta u prerađivačkoj industriji ili poljoprivredi.

Ukupan budžet za podsticajna sredstva je 150.000,00 KM, a jedna firma može dobiti sredstva maksimalno u iznosu od 25.000,00 KM.

Rok za podnošenje prijava je 27.10.2017.godine do 12 časova.

Prijave se predaju u šalter Sali Opštine Milići, Jovana Dučića br.2.

Kontakt osoba: Marina Mišić, tel: 056-745-211.

 

Tekst Javnog poziva kao i obrazac za prijavu možete preuzeti putem sledećih linkova:


JAVNI POZIV

OBRAZAC ZA PRIJAVU

12.10.2017.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-020-127/17
Datum: 12.10.2017 godine

Na osnovu člana 59.stav (1).Tačka 18) Zakona o lokalnoj samoupravi Službeni glasnik Republike Srpske „broj 97/16), člana 68 stav (1), tačka 29) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“, broj 5/17 ), člana 7. Pravilnika o stipendiranju studenata, broj 02-020-67/14 od 16.09.2014.godine, i na osnovu Odluke o stipendiranju studenata broj 02-020-127/17 od 03.10 2017 godine , Načelnik opštine r a s p i s u j e

K O N K U R S
za dodjelu 15 opštinskih stipendija
za školsku 2017/2018 godinu

Član 1.

U skladu sa Odlukom o stipendiranju studenata u 2018 godini, dodjeljuju se :

- 3 stipendije Elektrotehnički fakultet-modul računarska tehnika i informatika (državni)
- 2 stipendije Mašinski fakultet (državni)
- 2 stipendije Mašinski ili Šumarski fakultet – smjer drvoprerada (državni)
- 1 stipendija Rudarski fakultet –smjer podzemna eksploatacija (državni)
- 1 stipendija Arhitektonski fakultet (državni)
- 1 stipendija Građevinski fakultet – smjer hidraš (državni)
- 1 stipendija Građevinski fakultet II godina (državni)
- 1 stipendija Elektrotehnički fakultet – smjer jake struje (državni
- 1 stipendija Filološki fakultet –kineski jezik IV godina (državni)
- 1 stipendija Medicinski fakultet –opšti smjer V godina (državni)
- 1 stipendija Poljoprivredni fakultet-odsjek šumarstvo IV godina (državni)

11.10.2017.

U srijedu, 11.oktobra 2017.godine u kabinetu načelnika opštine, ugovor o izradi Urbanističkog plana Opštine Milići potpisali su Načelnik opštine Momir Lazarević i predstavnici firme „URBIS“ iz Banja Luke.

Izradu Urbanističkog plana, čija je vrijednost oko 33.000 KM, finansiraće UNDP.

Rok za izradu Urbanističkog plana je maj 2018.godine.

urbanisticki

10.10.2017.

Radna grupa za praćenje javne rasprave o Nacrtu Strategije razvoja poljoprivrede na području opštine Milići za period 2017-2022. godine, izdaje :

J A V N O   S A O P Š T E NJ E

Skupština opštine Milići dana 28.09.2017. godine prihvatila je Nacrt Strategije razvoja poljoprivrede na području opštine Milići za period 2017-2022 godina i isti uputila na javnu raspravu .

Javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja za period 2017-2022. godina provešće se u periodu od 29.09.2017 do 20.10.2017. godine.

Za praćenje postupka javne rasprave Načelnik opštine je imenovao rješenjem broj 02-022-115/17 od 29.09.2017. godine radnu grupu u sledećem sastavu :

1. Milijana Vasiljević, predsjednik Radne grupe
2. Dejan Golić, član
3. Rada Đokanović, član

Radna grupa je usvojila Plan provođenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog saopštenja .

Načelnik opštine poziva sve zainteresovana pravna i fizička lica sa područja opštine Milići i šire, da uzmu učešće u javnoj raspravi i dostave svoje prijedloge i sugestije na Nacrt Strategije razvoja poljoprivrede na području opštine Milići za period 2017.-2022 godina . Radna grupa tokom javne rasprave davaće svim zainteresovanim odgovore i pojašnjenja na njihova pitanja, prikupljaće dostavljene prijedloge, mišljenja i sugestije, obraditi ih i dostaviti Načelniku opštine radi izrade prijedloga Strategije razvoja opštine Milići za period 2017.-2022 godina .

Konačnu odluku o prijedlogu plana investicija donijeće Skupština opštine Milići .

Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje na saradnji .Radna grupa će održati sastanak sa predstavnicima MZ i privrednim subjektima dana 19.10.2017. godine u sali za sastanke u zgradi opštine Milići sa početkom u 12:00 časova

Radna grupa će održati sastanak sa predstavnicima udruženja poljoprivrednika, NVO i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima dana 20.10.2017. godine u sali za sastanke opštine Milići sa početkom u 11:00 časova .

Prijedloge, primjedbe i sugestije dostaviti radnoj grupi u pisanoj formi do 25.10.2017. gdoine . Prijedlog obavezno treba da sadrži osnovne informacije o predloženoj mjeri, sugestiji ili projektu. Prijedlozi koji ne sadrže minimum informacija za uvrštavanje, neće se uzeti u razmatranje .

 

PLAN PROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE O NACRTU STRATEGIJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU NACRTA STRATEGIJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

NACRT STRATEGIJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU OPŠTINE MILIĆI 2017-2022.GOD.

Predsjednik radne grupe

Milijana Vasiljević

05.10.2017.

U okviru manifestacije Dječija nedjelja, učenici petog razreda Osnovne škole „Aleksa Jakšić“ danas su posjetili Opštinu Milići. U Sali za sastanke učenicima se obratio predsjednik Skupštine opštine Branislav Novaković, a prijemu su prisustvovali i potpredsjednik SO Zajim Mahmutović, sekretar SO Mirko Savić i službenik u Odjeljenju za finansije, privredu i društvene djelatnosti Biljana Dukić.

U svom obraćanju, predsjednik Skupštine opštine Branislav Novaković istakao je da posjeta učenika predstavlja veliko zadovoljstvo i da je cilj posjete da se učenici upoznaju sa funkcionisanjem lokalne vlasti. Učenicima je poručio da rade na sebi, da stiču nova znanja kako bi u budućnosti i sami mogli biti dio lokalne vlasti.

Učenicima je prikazana projekcija monografije „Naših 25 godina“, koja je izrađena povodom 25 godina postojanja Opštine Milići. Ovom prilikom, biblioteka osnovne škole na poklon je dobila štampano izdanje pomenute monografije.

osnovci1

osnovci2