12.04.2019.

Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Opštine Milići (Skupština opštine Milići)

Saglasnost na kreditno zaduženje (Ministarstvo finansija)

Izvještaj o stanju duga i garancijama Opštine Milići na dan 31.12.2018.god.

Izvještaj o broju i strukturi zaposlenih

Bilans stanja na dan 31.12.2018.god.

Bilans uspjeha od 01.01. do 31.12.2018.god.

Konsolidovani godišnji izvještaj od 01.01. do 31.12.2018.god.

Prijedlog Odluke o konsolidovanom izvršenju budžeta od 01.01. do 31.12.2018.god.

Dostava materijala za sjednicu SO-e

Odluka o usvajanju budžeta za 2019.godinu

Izvještaj o promjenama neto imovine ( na dan 31.12.2018.)

Periodični izvještaj o izvršenju budžeta ( od 01.01. do 31.12.2018.)

Periodični izvještaj o izvršenju po računovodstvenim fondovima (od 01.01. do 31.12.2018.)

Funkcionalna klasifikacija rashoda i neto izdataka ( od 01.01.do 31.12.2018.)

Bilans novčanih tokova ( od 01.01. do 31.12.2018.)

Periodični izvještaj o izvršenju budžeta 01.01.-30.09.2018.god.

Bilans stanja na dan 31.12.2017.god.

Bilans uspjeha od 01.01. do 31.12.2017.god.

Izvještaj o stanju duga i garancijama na dan 31.12.2017.god.

Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Milići 31.12.2017.god.

Odluka o usvajanju rebalansa budžeta za 2018.god.

Odluka o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o izvršenju budžeta 01.01.-31.12.2017.god

Revizorski izvještaj

Bilans stanja na dan 31.12.2016.godine

Bilans uspjeha od 01.01. do 31.12.2016.godine

Odluka o davanju saglasnosti za dobijanje podataka iz Centralnog registra kredita

Informacije o izdatim garancijama dugu Republike Srpske - mart 2019.god.

Evidencija o dugu i indirektnom dugu Opštine Milići za mart 2019.god.

 

2019.GODINA

BUDŽET OPŠTINE MILIĆI ZA 2019.GODINU

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA NEPOKRETNOSTI ZA 2019.GODINU

2018.GODINA

REBALANS BUDŽETA ZA 2018.GODINU

BUDŽET OPŠTINE MILIĆI ZA 2018.GODINU

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA NEPOKRETNOSTI ZA 2018.GODINU

 

2017.GODINA

REBALANS BUDŽETA ZA 2017.GODINU

BUDŽET ZA 2017.GODINU

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA NEPOKRETNOSTI ZA 2017.GODINU

2016.GODINA

REBALANS BUDŽETA ZA 2016.GODINU


BUDŽET ZA 2016.GODINU

ODLUKA O USVAJANJU BUDŽETA ZA 2016.GODINU

ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA 2016.GODINU

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA NEPOKRETNOSTI ZA 2016.GODINU

2015.GODINA


ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA NEPOKRETNOSTI ZA 2015.GODINU

ODLUKA O USVAJANJU BUDŽETA OPŠTINE MILIĆI ZA 2015.GODINU

ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE MILIĆI ZA 2015.GODINU

BUDŽET ZA 2015.GODINU

NACRT REBALANSA BUDŽETA ZA 2015.GODINU

TABELA - NACRT REBALANSA BUDŽETA ZA 2015.GODINU

NACRT BUDŽETA ZA 2016.GODINU

TABELA - NACRT BUDŽETA ZA 2016.GODINU

 

NACRT - PLAN INVESTICIJA ZA 2016.GODINU

REBALANS BUDŽETA ZA 2015.GODINU

ODLUKA O USVAJANJU REBALANSA BUDŽETA ZA 2015.GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE MILIĆI ZA 2015.GODINU

 

2014.GODINA

NACRT BUDŽETA ZA 2015. GODINU

TABELA NACRTA BUDŽETA ZA 2015. GODINU

ODLUKA O USVAJANJU BUDŽETA OPŠTINE MILIĆI ZA 2014.GODINU

ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE MILIĆI ZA 2014.GODINU

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA NEPOKRETNOSTI ZA 2014.GODINU

PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2014.GODINU SA AMANDMANOM

NACRT REBALANSA BUDŽETA ZA 2014.GODINU

ZAKLJUČAK - NACRT REBALANSA BUDŽETA ZA 2014.GODINU

 

 

  2013.GODINA

KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA PERIOD 01.01.-30.06.2013.GODINE

ANALITIČKI PREGLED KONSOLIDOVANOG IZVRŠENJA BUDŽETA ZA PERIOD 01.01.-30.06.2013.GODINE

 ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA NEPOKRETNOSTI ZA 2013.GODINU

  ODLUKA O USVAJANJU BUDŽETA

  ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA

  BUDŽET ZA 2013. GODINU

ODLUKA O USVAJANJU KONSOLIDOVANOG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013.GODINE

ANALITIČKI PREGLED KONSOLIDOVANOG IZVRŠENJA BUDŽETA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013.GODINE

KONSOLIDOVANI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013.GODINE

 

 2012. GODINA
 
2011. GODINA
 
2010. GODINA
 
2009. GODINA