PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

PRIJAVA NA INTERNI KONKURS

 

 17.07.2018.

На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 155. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 38. став (2) тачка 23) и члана 61. Статута општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 5/17 и 10/17), Одлуке Скупштине општине Милићи о утврђивању критеријума за именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 1/14) и Одлуке Скупштине општине Милићи о расписивању јавног конкурса за избор члана Одбора за жалбе Општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 5/18), Скупштина општине Милићи, о б ј а в љ у ј еЈ А В Н И  К О Н К У Р С

ЗА ИЗБОР ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ МИЛИЋИ

I - Упражњене позиције:
ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ МИЛИЋИ - 1 члан Одбора.
Члана Одбора именује Скупштина општине Милићи.


II - Опис послова:
Одбор за жалбе одлучује о жалбама општинских службеника и намјештеника, запослених у Општинској управи Милићи, у другом степену на рјешења којима се одлучује о њиховим статусним правима, као и о жалбама кандидата који су учествовали на јавном конкурсу за запослење у општинској управи.
Одбор доноси Пословник о раду и подноси извјештај Скупштини општине најмање једном годишње.
Одбор одлучује већином гласова укупног броја чланова. Одбор је самосталан у свом раду.


III - Мандат:
Чланови Одбора за жалбе именују се на период од четири године, са могућношћу поновног избора.


IV - Статус:
Чланови Одбора за жалбе немају статус службеника и намјештеника у општинској управи.
Чланови Одбора имају право на накнаду за рад чија се висина утврђује одлуком Скупштине општине Милићи.


V - Општи услови за именовање:
1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем ниову власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,
6. да се на њега не односе одредбе члана IX став 1. Устава БиХ,
7.да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској, односно градској управи.


VI - Посебни услови за именовање:
1. да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија - дипломирани правник са најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент,
2. да има најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања,
3. да има положен стручни испит за рад у органима управе или положен правосудни испит,
4. доказани резултати рада на ранијим пословима и посједовање организационих способности,
5. да није запослен у општинској управи.


VII - Сукоб интереса:
Кандидат не може обављати дужност, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број 41/03), Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број 73/08 и 52/14) и другим законима.


VIII - Потребна документа:
Кандидати достављају пријаву на јавни конкурс.
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној копији:
1. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),
2. извод из матичне књиге рођених,
3.љекарско увјерење о општој здравственој способности (не старије од шест мјесеци, доставиће изабрани кандидат по окончању именовања),
4.овјерену изјаву или увјерење, да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи (не старије од три мјесеца),
5. својеручно потписану и овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса, или својеручно потписану и овјерену изјаву да није био запослен у органу управе на било којем нивоу власти у БиХ,
6. својеручно потписану и овјерену изјаву да се на њега не односе одредбе члана IX став 1. Устава БиХ,
7. диплому о завршеном четворогодишњем студију са звањем дипломирани правник или завршеним првим циклусом студија - дипломирани правник са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
8. доказ о радном искуству у траженом степену образовања,
9. увјерење о положеном стручном испиту за рад у органима управе или положеном правосудном испиту,
10. биографију о кретању у служби,
11. ако посједује, друге доказе којима доказује резултате рада на ранијим пословима и посједовање организационих способности.

Овјерену изјаву о непостојању сметњи из тачке V- 7. и VI- 5. конкурса, дају кандидати који уђу у ужи избор, приликом позивања на интервју.


IX - Поступак за избор:
Контрола испуњености услова и улазни интервјуи са кандидатима који уђу у ужи избор спровешће се у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата.
Са сваким кандидатом који уђе у ужи избор, Комисија за избор ће обавити улазни интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени, на адресу коју су означили у пријави.
Поступак именовања члана Одбора за жалбе окончаће се у року од 30 дана од дана достављања приједлога Комисије за избор.
Лични подаци подносиоца пријаве су тајни и могу се прикупљати и обрађивати само у складу са Законом о заштити личних података („Службени гласник Босне и Херцеговине", број 49/06 и 76/11). Све остале информације су јавне и доступне.


X - Рок и мјесто за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана задњег објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
У пријави обавезно навести контакт телефон.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: ОПШТИНА МИЛИЋИ, ул. Јована Дучића бр. 2, 75446 Милићи, са назнаком „Комисија за избор члана Одбора за жалбе - не отварати".
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити позивом на број телефона 056/745-230, код општинског службеника за послове Скупштине Драгише Ристановића.

XI - Објављивање Конкурса:
Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном гласнику Републике Српске", дневним новинама „Глас Српске", као и на web страници општине Милићи.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
МИЛИЋИ

Број: 01-022-67-2/18
Mилићи, 12. јула 2018.године


ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранислав Новаковић, с.р.