PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

PRIJAVA NA INTERNI KONKURS

17.06.2024.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Комисија за спровођење Jавног конкурса
 за попуњавање упражњених радних мјеста
у Општинској управи општине Милићи,
радно мјесто ватрогасац-спасилац

Број: 02-120-2/24
Датум: 14.06.2024. године

П О З И В


    Комисија за спровођење Jавног конкурса за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи општине Милићи, радно мјесто ватрогасац-спасилац, одржала је сједницу дана 13.06.2024. године и том приликом утврдила листу кандидата који испуњавају опште и посебне услове Конкурса.
    Са кандидатима који су ушли у ужи избор Комисија ће обавити интервју дана  21.06.2024. године, у 07.30 часова,  у просторијaма Општинске управе Милићи.

              Кандидати који су ушли у ужи избор и који се позивају да наведеног дана и у назначено вријеме приступе у просторије Општинске управе Милићи, ради обављања интервјуа, су:
                                                     
1.    Миленко Тодоровић
2.    Лазар Калдесић
3.    Александар Војводић
4.    Бранислав Радић

  Предсједавајући  Комисији

                                                                                                                           Марина Мишић  с.р.         

 

06.06.2024.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-120-3/24
Датум: 03.06.2024. године

На основу члана 59. став (1) тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 68. став (1) тачка 33) Статута општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 5/17, 10/17 и 2/19) и члана 20. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17) , Начелник општине д о н о с и

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи општине Милићи,
раднo мјестo – комунални полицајац

I

У Комисију за спровођење Јавног конкурса за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи општине Милићи, радно мјесто – комунални полицајац, именују се:
    
1. Славиша Станковић, предсједавајући Комисији

2. Рада Ђокановић,  члан

3. Марина Мишић, члан

4. Злата Мусић, члан

5. Зоран Стјепановић, члан

II

Задатак Комисије из члана 1. овог Рјешења је да, у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и Правилником о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17), спроведе Јавни конкурс за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи општине Милићи број 02-120-3/24 од 17.05.2024. године.

III

Састав Комисије биће доступан јавности путем интернет странице Општине Милићи.

IV

Рјешење ступа на снагу даном доношења.


НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Марко Савић с.р.

06.06.2024.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-120-2/24
Датум: 03.06.2024. године


На основу члана 59. став (1) тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 161. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 68. став (1) тачка 33) Статута општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 5/17, 10/17 и 2/19) и члана 44. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17) , Начелник општине д о н о с и


Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи општине Милићи,
радно мјесто ватрогасац-спасилац


I

У Комисију за спровођење Јавног конкурса за попуњавање упражњеног радног мјеста у Општинској управи општине Милићи, радно мјесто ватрогасац-спасилац, именују се:
    
1. Марина Мишић, предсједавајући Комисији

2. Миодраг Пантић,  члан

3. Војо Симић, члан


II

Задатак Комисије из члана 1. овог Рјешења је да, у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и Правилником о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17), спроведе Јавни конкурс за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи општине Милићи број 02-120-2/24 од 17.05.2024. године.

III

Састав Комисије биће доступан јавности путем интернет странице Општине Милићи.

IV

Рјешење ступа на снагу даном доношења.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Марко Савић с.р.

 

28.05.2024.


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
М И Л И Ћ И

Број:   01-022-38/24
Милићи,  28.05.2024. године


На oснову члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 , 36/19 и 61/21 ), члана 2.12.став 5. Изборног закона БиХ („Службени гласник Боснеи Херцеговине“, број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 32/10, 18/13, 7/14 , 31/16 , 41/20 ,38/22 . 51/22 , 67/22 и 24/24), члана 7. Упутства о утврђивању квалификација, броја и именовању чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број : 31/24), члана 38. став (2) тачка 2) Статута општине Милићи („Службени гласник oпштине Милићи”, број 5/17,10/17 и 2/19), Скупштина општине Милићи на Посебној сједници одржаној 14.маја 2024.године, д о н и ј е л а  ј е

                                                             Ј А В Н И     О Г Л А С
                                 за именовањe члана Општинске изборне комисије Милићи

I – Скупштина општине Милићи расписује јавни оглас за именовање
     једног члана Општинске изборне комисије Милићи.


II – С а с т а в

Састав Општинске изборне комисије Милићи у смислу члана 2.14. Изборног закона БИХ, треба бити мултиетничан, тако да одражава заступљеност конститутивних народа, укључујући и Остале, у изборној јединици за коју се орган надлежан за спровођење избора оснива, водећи рачуна о посљедњем попису становништва спроведеном на нивоу БиХ из 2013. године.
У саставу Општинске изборне комисије настојаће се  обезбједити да број чланова мање заступљеног пола буде најмање 1/3 од укупног броја чланова Комисије у складу са чланом 2.2. став (4) Изборног Закона БиХ.


III – О п и с    п о с л о в а
Надлежност Општинске изборне комисије утврђена је одредбама члана 2.13 Изборног закона Босне и Херцеговине и одговарајућим подзаконским прописима.

IV – С у к о б    и н т е р е с а
Предсједник и члан Изборне комисије може бити предсједник или судија редовног суда , секретар општинске скупштине односно скупштине општине и града , односно градске скупштине , лица професионално запослена у општинским органима управе (градским) и друга лица , ако испуњавају услове одређене чланом 2.2 Изборног закона БиХ , а немају сметњи из члана 2.3 Изборног закона БиХ , члан 4 став (1) Упутства .

Кандидат не може бити лице:
-које се не може кандидовати у смислу одредби члана 1.6.,1.7.,и 1.7.а. Изборног закона БиХ,
-које је члан највишег извршно –политичког органа ,политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора),
-које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12. став 4. Изборног закона БиХ,
-ако је актуелни кандидат за изборе на било којем нивоу власти или је било кандидат на последњим Општим или Локалним изборима,  
-коме је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговоран, у последње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.
-које обављаизвршну функцију , како је утврђеноодредбом члана 1.8 став (6) Изборног закона БиХ , нити лице које је актуелни кандидат за било који ниво власти на последњим општим и/или локалним изборима.

V– Кандидати морају да испуњавају опште и посебне услове.

Општи услови:
1.да је држављанин Републике Српске – БиХ,
2.да има право гласа, старији од 18.година,
3.да има општу здравствену способност,
4.да није осуђиван на безусловну казну затвора у трајању дужем од 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање дужности.

Посебни услови:
1.да има пребивалиште у општини Милићи,
2.да има завршен  факултет, односно VII/1 степен стручне спреме или завршен факултет Болоњског система студирања са најмање 180 ECTS
3.да посједује искуство у провођењу избора.

Под искуством у провођењу избора подразумјева се:
1.чланство у изборној комисији,
2.чланство у бирачком одбору на изборима обухваћеним Изборним законом БиХ
3.обављање дужности секретара изборне комисије
4.обављање послова службеника за централни бирачки списак
5.обављање послова контролора изборних резултата
6.обављање руководних послова у Главном центру за бројање (директор и замјеник директора)
7.обављање послова државног службеника или запосленика у Секретаријату Централне изборне комисије БиХ на пословима који су везани за проведбу изборног процеса у трајању дужем од једне године


VI – М а н д а т
Члану Општинске изборне комисије мандат траје седам година и тече од дана давања сагласности Централне изборне комисије на Одлуку Скупштине општине Милићи о именовању члана Општинске изборне комисије.


VII – С т а т у с
Члан Општинске изборне комисије не заснива радни однос.
Члан Општинске изборне комисије дужан је похађати обуке у складу са одредбама члана 2.2. ставови (5) и (6) Изборног закона БиХ.
Члан Општинске изборне комисије има право на накнаду у складу са одредбама Изборног закона и Одлуке Скупштине општине Милићи.


VIII – Потребна документација
Уз пријаву на јавни оглас кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању услова из огласа:
- биографију са кретањем у служби,
- увјерење о држављанству,
- извод из матичне књиге рођених,
- потврду о мјесту пребивалишта,
- увјерење да нису осуђивани за кривично дјело –увјерење не старије од 3 мјесеца,

- овјерену копију дипломе о школској спреми,
- овјерену фотокопију личне карте,
- доказ о искуству у спровођењу избора (у оригиналу или овјереној фотокопији),
- љекарско увјерење о општој здравственој способности (не старије од шест мјесеци),
- потписану и од надлежног општинског органа овјерену изјаву о националној припадности на прописаном обрасцу,
- потписану и од надлежног општинског органа овјерену изјаву о некажњавању у смислу члана
  1.7. б), 1.6. , 1.7. , и 1.7 а)  2.3. и 2.12. став (7) Изборног закона Босне и Херцеговине, на прописаном обрасцу
- потписану и од надлежног општинског органа овјерену изјаву да није у сукобу интереса сходно
  тачки IV   овог јавног огласа.

IX –Документација се предаје у оригиналу или овјереним фотокопијама

За кандидате који уђу у ужи избор Комисија за спровођење поступка по јавном огласу прибавиће службеним путем доказ да је кандидат уписан у Централни бирачки списак.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за спровођење поступка по јавном огласу обавиће пимено тестирање и интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

X – Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава на јавни оглас је осам дана од дана  објављивања у дневном листу „Глас Српске“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
О резултатима јавног огласа сви кандидати биће обавјештени у писаној форми.
Документација кандидата који не буду изабрани неће бити враћена.

Пријаве се могу предати лично у затвореној коверти у  шалтер сали Општине Милићи или доставити путем поште на адресу: Скупштина општине Милићи, са назнаком: „Комисија за спровођење поступка за избор члана Општинске изборне комиције Милићи, н/р предсједника Комисије,  ул. Јована Дучића број 2 Милићи  75446.

                                                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК
                                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                                                                     
                                                                                                                            Предраг Сушић с.р.

 

22.05.2024.

На основу члана 155. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 61. Статута општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 5/17, 10/17 и 2/19) и Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање члана Одбора за жалбе Општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 2/24), Скупштина општине Милићи р а с п и с у ј е


Ј А В Н И   К О Н К У Р С
за избор и именовање члана Одбора за жалбе Општине Милићи


I – Скупштина општине Милићи расписује Јавни конкурс за избор и именовање члана Одбора за жалбе Општине Милићи.

II - Опис послова:
Одбор за жалбе одлучује у другом степену о жалбама учесника јавног конкурса у поступку запошљавања у општинску управу, о жалбама које се односе на статусна питања службеника, као и о другим жалбама утврђеним Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

III -  Мандат:
Предсједника и чланове Одбора за жалбе именује скупштина након спроведеног јавног конкурса, на период од четири године, са могућношћу поновног избора.

IV - Статус:
Предсједник и чланови Одбора за жалбе немају статус службеника и намјештеника у општинској управи.
Предсједник и чланови Одбора за жалбе имају право на накнаду за рад чија се висина утврђује одлуком Скупштине општине Милићи.

V - Општи услови за именовање:
1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи,
5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивoу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,
6. да се на њега не односе одредбе члана IX став 1. Устава БиХ и
7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

VI  - Посебни услови за именовање:
1. да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент,
2.  да има најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања,
3. да има положен стручни испит за рад у органима управе или положен правосудни испит и
4. доказани резултати рада на ранијим пословима и посједовање организационих способности.

За члана Одбора за жалбе не могу се именовати лица запослена у општинској управи.

VII - Потребна документа:
Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној копији:
1. увјерење о држављанству,
2. љекарско увјерење о општој здравственој способности (доставиће изабрани кандидат по окончању именовања),
3. овјерену изјаву да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи,
4. овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,
5. овјерену изјаву да се на њега не односе одредбе члана IX став 1. Устава БиХ,
6. овјерену изјаву да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи,
7. диплому о траженој стручној спреми,
8. доказ о радном искуству у траженом степену образовања,
9. увјерење о положеном стручном испиту за рад у органима управе или положеном правосудном испиту,
10. биографију о кретању у служби и
11. ако посједује, и друге доказе којима доказује резултате рада на ранијим пословима и посједовање организационих способности.

VIII - Поступак за избор:
Поступак за избор члана Одбора за жалбе подразумијева контролу испуњености услова и улазни интервју, а спроводи се у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата.
Поступак именовања члана Одбора за жалбе окончаће се у року од 30 дана од дана достављања приједлога комисије предсједнику скупштине.

IX - Рок и мјесто за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана задњег објављивања.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: Општина Милићи, ул. Јована Дучића  бр. 2, 75 446 Милићи, са назнаком „Комисији за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање  члана Одбора за жалбе Општине Милићи".
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити позивом на број телефона 056/745-211.

X - Објављивање Конкурса:
Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном гласнику Републике Српске", дневним новинама „Глас Српске", као и на веб страници општине Милићи.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                            
МИЛИЋИ                                                                                                               

Број: 01-022-39/24
Mилићи, 15.05.2024. године                                                                                                      

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Предраг Сушић с.р.

 

22.05.2024.

На основу члана 160. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 43. став 1. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17) и члана 68. Статута општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 5/17, 10/17 и 2/19),  Начелник општине Милићи р а с п и с у ј е


                                                                Ј А В Н И   К О Н К У Р С
               
         за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи општине Милићи


 I - У Општинску управу општине Милићи прима се у радни однос на неодређено вријеме:

       Ватрогасац-спасилац ...................................................................................................... 2 извршиоца
                              
 II - Опис послова
Опис послова прописан је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 4/17, 7/17, 8/17, 3/18, 3/19, 10/19, 4/23 и 1/24).

III -  Општи услови
       1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
       2. да је старији од 18 година,
       3. да има општу здравствену способност;
       4. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,
      5. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци       или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
      6. да није отпуштен из органа управе, као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу
       власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса и
      7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност  која је неспојива са дужношћу
службеника у општинској управи, у складу са чл. од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

IV -  Посебни услови
-    Најмање средња стручна спрема у трогодишњем трајању, техничког смјера и положен испит за професионалног ватрогасца.

V -  Потребна докумената
Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу Пријава на јавни конкурс,    који је доступан на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, као и на интернет страници Општине Милићи, а може се преузети и у Шалтер сали Општинске управе општине Милићи.
Уз пријаву кандидати прилажу доказе о испуњавању општих и посебних услова.
Као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, а изјаве да кандидат:
1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,
2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
3) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса и
4) да не постоји неспојивост у складу са чл. од 43. до 47. Закона саставни су дио пријаве на јавни конкурс.

Доказ о општој здравственој способности доставља само изабрани кандидат.

Као доказ о испуњавању посебних услова, кандидат прилаже фото-копију:
1.    дипломе о завршеној стручној спреми
2.    увјерења о положеном стручном испиту за професионалног ватрогасца.
               
VI - Поступак избора
Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, конкурсна Комисија ће обавити интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа, кандидати ће бити обавијештени путем поште  и путем интернет странице Општине Милићи.
Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фото-копији, овјерену изјаву о испуњености услова из поглавља III, тачкe 4, 5. и 6. и 7. Конкурса, као и доказ о општој здравственој способности.

VII -  Рок за подношење пријава и објављивање Конкурса
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.
Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске“ и на интернет страници Општине Милићи.
У случају да Конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од  
дана последњег објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Документација приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.
Особа задужена за давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу је Марина Мишић, начелник Одјељења за општу управу, контакт телефон бр. 056/745-211.  
Пријаве са потребном документацијом могу се доставити  лично у Шалтер сали Општинске управе општине Милићи или путем поште, на адресу: Општинска управа општине Милићи, Јована Дучића бр. 2, 75 446 Милићи, са назнаком: Пријава на Јавни конкурс за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи општине Милићи (ватрогасац-спасилац).

Број: 02-120-2/24                                                                                               
Милићи, 17.05.2024. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                       Марко Савић с.р.

 

22.05.2024.

На основу члана 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 7. став 2. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17), члана 68. Статута општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 5/17, 10/17 и 2/19) Начелник општине Милићи   р а с п и с у ј е

                                                                Ј А В Н И   К О Н К У Р С
               
         за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи општине Милићи

 I - У Општинску управу општине Милићи прима се у радни однос на неодређено вријеме:

     Комунални полицајац ........................................................................................................ 1 извршилац
     Радно мјесто четврте категорије

II - Опис послова
Опис послова прописан је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 4/17, 7/17, 8/17, 3/18, 3/19, 10/19, 4/23 и 1/24).

III -  Општи услови  
   1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;
   2. да је старији од 18 година;
   3. да има општу здравствену способност;
   4. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ;
   5. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци       или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи;
   6. да није отпуштен из органа управе, као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу
       власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса и
   7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност  која је неспојива са дужношћу
службеника у општинској управи, у складу са чл. од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

IV -  Посебни услови

-    Четворогодишњи студиј правних или техничких наука или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;
-    положен стручни испит за рад у управи;
-    најмање три године радног искуства у траженом степену образовања.

V -  Потребна докумената
Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу Пријава на јавни конкурс,    који је доступан на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, као и на интернет страници Општине Милићи, а може се преузети и у Шалтер сали Општинске управе општине Милићи.
Уз пријаву кандидати прилажу доказе о испуњавању општих и посебних услова.
Као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, а изјаве да кандидат:
1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,
2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
3) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса и
4) да не постоји неспојивост у складу са чл. од 43. до 47. Закона саставни су дио пријаве на јавни конкурс.

Доказ о општој здравственој способности доставља само изабрани кандидат.

Као доказ о испуњавању посебних услова, кандидат прилаже фото-копије:
1.    дипломе о завршеној стручној спреми;
2.    исправе којoм се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство)
3.    увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјаве којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит, уколико буде запослен или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи, у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 68/11, 85/11 и 7/15)
            
VI - Поступак избора
Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, конкурсна Комисија ће обавити интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа, кандидати ће бити обавијештени путем поште  и путем интернет странице Општине Милићи.
Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фото-копији, овјерену изјаву о испуњености услова из поглавља III, тачкe 4, 5. и 6. и 7. Конкурса, као и доказ о општој здравственој способности.

VII -  Рок за подношење пријава и објављивање Конкурса
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.
Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, у дневном листу „Глас Српске“ и на интернет страници Општине Милићи.
У случају да Конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од  
дана последњег објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Документација приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.
Особа задужена за давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу је Марина Мишић, начелник Одјељења за општу управу, контакт телефон бр. 056/745-211.  
Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично у Шалтер сали Општинске управе општине Милићи или путем поште, на адресу: Општинска управа општине Милићи, Јована Дучића бр. 2, 75 446 Милићи, са назнаком: Пријава на Јавни конкурс за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи општине Милићи (комунални полицајац).


Број: 02-120-3/24                                                                                                    
Милићи, 17.05.2024. године


НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Марко Савић с.р.