PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

PRIJAVA NA INTERNI KONKURS

14.05.2018.

Na osnovu člana 39. stav (2) tačka 33) Zakona o lokalnoj samoupravi(“Službeni glasnik Republike Srpske “ broj : 97/16 ),člana 8.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03),člana 16. stav (1) Zakona o sistemu javnih službi („ Službeni glasnik Republike Srpske „ broj: 68/07,109/12 i 44/16) člana 38. stav (2) tačka 35) Statuta opštine Milići ( „Službeni glasnik Opštine Milići“, broj: 5/17 i 10/17),Odluke Skupštine opštine o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja „ Sveti Nikola“ Milići („Službeni glasnik opštine Milići“ broj : 4/18 ) člana 1. i 4.Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje organa upravljanja i rukovođenja u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Milići ( „Službeni glasnik opštine Milići „ broj:10/17 , Skupština opštine Milići r a s p i s u j e

J A V N I   K O N K U R S
za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja „Sveti Nikola“ Milići

I – Skupština opštine Milići raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje:


- Tri člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja „Sveti Nikola“ Milići.

II- Opis poslova

1. Upravni odbor obavlja poslove u skladu sa zakonom i opštim aktima ustanove.

III – Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

IV- Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove:

- Opšti uslovi:
1.da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2.da su stariji od 18 godina,
3.da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4.da nisu otpušteni iz službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entitetima u periodu od tri godine prije dana od objavljivanja javnog konkursa,
5.da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje dužnosti i da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH .

- Posebni uslovi:
1.visoka stručna sprema,
2.najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
3.poznavanje problematike u djelatnosti kojom se bavi pravni subjekat,
4.poznavanje sadržaja i načina rada organa upravljanja.

V-Sukob interesa

Kandidati ne mogu obavljati dužnosti i aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim , vladinim i drugim imenovanjima Rapublike Srpske ( „ Službeni glasnik Republike Srpske „ broj:41/03 ) i Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 73/08 i 52/14).

VI-Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužani dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenu kopiju :
- uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o traženoj stručnoj spremi,
- uvjerenje o radnom stažu ili ovjerenu fotokopiju radne knjižice,
- biografiju o kretanju u službi,
- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupaka, ne starije od šest mjeseci,
- uvjerenje da nisu osuđivani na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6
(šest ) mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje funkcije,
- ovjerena izjava da nisu otpušteni iz službe na osnovu disciplinske mjere , na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima , u periodu od tri godine prije dana od dana objavljivanja javnog konkursa
- ovjerenu izjavu da se ne nalaze u sukobu interesa,
- ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnose odredbe člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine , odnosno da ne služe kaznu zatvora izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužbom tog suda.
Uvjerenje o zdravstvenim sposobnostima dostaviće primljeni kandidati po završetku izborne procedure.

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor će obaviti intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Konačno imenovanje će vršiti Skupština opštine Milići.

VII- Rok za podnošenje prijava.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“, „Službenom glasniku Republike Srpske“ i na web stranici Opštine Milići.
U slučaju da konkurs ne bude objavljen istovremeno rok za podnošenje prijava računaće se od dana poslijednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Prijave na konkurs se mogu dostaviti lično ili putem pošte ( u zatvorenim kovertama) na adresu: Opština Milići, ul. Jovana Dučića br. 2. Milići, sa naznakom:

„Komisija za izbor članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja „Sveti Nikola“ Milići.


O rezultatima konkursa kandidati će biti obavješteni u roku od osam dana od dana izbora.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
SKUPŠTINA OPŠTINE
MILIĆI
Broj:01-022-31/18
Datum: 11.05.2018.godinePREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Branislav Novaković s.r.

 

03.05.2018.

На основу члана 77. и 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 7. став 2. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17) и Правилника о унутрашњој организацији и систематизцији радних мјеста Општинске управе Општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 4/17, 7/17, 8/17 и 3/18), Начелник општине Милићи расписује


Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за попуњавање упражњеног радног мјеста у Општинској управи Општине Милићи


I - Расписује се Јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста на неодређено вријеме у Општинској управи Општине Милићи:

1. Самостални стручни сарадник за саобраћај и путеве, 1 службеник
Радно мјесто пете категорије, трећег звања
-Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију

II - Опис посла
Самостални стручни сарадник за саобраћај и путеве врши преглед и категоризацију путева и улица; води евиденцију локалних и некатегорисаних путева и улица; врши снимање локалних и некатегорисаних путева на лицу мјеста, узима податке за њихову реконструкцију, поправку и одржавање; врши израду предмјера и предрачуна за радове на путевима; припрема годишњи план текућег одржавања локалних и некатегорисаних путева и улица; припрема прогам зимског одржавања путева, врши надзор над извођењем радова на путевима; обавља послове везано за безбједност саобраћаја; учествује у припреми скупштинског материјала у областима безбједности саобраћаја и одржавања путева; обавља и друге послове по налогу начелника oдјељења и Начелника општине; извјештај о раду подноси начелнику oдјељења.

III - Неспојивост
Лице које је предузетник или оснивач (као и суоснивач), власник или већински власник привредног друштва или установе, нe може засновати радни однос у општинској управи, као што не може обављати дужности, активности, или бити на положају који је неспојив са дужностима службеника, што је прописано у члану 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

IV - Општи услови
1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. да се на њега не односе одредбе члана IX став 1. Устава БиХ,
5. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи,
6. да није отпуштен из органа управе, као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,
7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

V - Посебни услови
- четворогодишњи студиј или први циклус студија са остварених најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент, дипломирани инжењер саобраћаја или грађевинарства, положен стручни испит за рад у управи, најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања.

VI - Списак потребних докумената
Уз пријаву на Јавни конкурс, која се подноси на прописаном обрасцу - Пријава на јавни конкурс (који је доступан на web страници Општине Милићи, а може се преузети и у општинској Шалтер сали), кандидати прилажу доказе о испуњавању општих и посебних услова.
Као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже:
1. фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
2. изјаве, које су саставни дио пријавног образца и не достављају се посебно, а односе се на испуњавање дијела општих услова, у складу са тачком 4., 5., 6. и 7. поглавља IV Конкурса,
3. доказ о општој здравственој способности, доставља само изабрани кандидат.

Као доказ о испуњавању посебних услова, кандидат прилаже фото-копије:
1. дипломе о завршеној стручној спреми,
2. исправе којом се доказује радно искуство у струци, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство,
3. увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјаве којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит, уколико буде примљен у радни однос, или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи, у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 68/11, 85/11 и 7/15).

VII - Интервју и избор кандидата
Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, конкурсна Комисија ће обавити интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа, кандидати ће бити обавијештени путем поште и путем интернет странице Општине Милићи.
Прворангирани кандидат, по предлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фото-копији, овјерену изјаву о испуњености услова из поглавља IV, тачка 4., 5., 6. и 7. Конкурса, као и доказ о општој здравственој способности.

VIII - Рок за подношење пријава и објављивање Конкурса
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.
Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, у дневном листу „Глас Српске“ и на интернет страници Општине Милићи.
У случају да Конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од дана последњег објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Документација приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.
Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично у Шалтер сали Општинске управе Општине Милићи или путем поште, на адресу: Општинска управа Општине Милићи, Јована Дучића бр. 2, 75 446 Милићи, са назнаком: Пријава на Јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста у Општинској управи Општине Милићи.

Додатне информације могу се добити код Гордане Савић, тел. 056/745-211.

Број: 02-020-80/18
Милићи, 23.04.2018.године


НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Момир Лазаревић с.р.