Mladen Vidović, Načelnik Odjeljenja za finansije, privredu i društvene djelatnosti

Telefon: 056/745-211

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

____________________________________________________________

 

Odjeljenje za finansije, privredu i društvene djelatnosti obavlja poslove iz svoje nadležnosti rukovodeći se principima transparentnosti i odgovornosti . U okviru odjeljenja obavljaju se sledeći poslovi:

 • Planiranje i predlaganje budžeta opštine (godišnjeg i mjesečnog operativnog budžeta);
 • Praćenje provođenja i izvršenja budžeta prema usvojenim aktima i izvještavanje propisano zakonima, pravilnicima, uredbama, naredbama i drugim aktima Vlade i Skupštine RS na mjesečnom, kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem nivou;
 • Naplata i kontrola naplate izvornih prihoda opštine putem posebnih evidencija zaduženja i razduživanja po obveznicima.

 

Organizovanje i provođenje poslova lokalnog trezora opština i to:

 • otvaranje i vođenje računa koji ulaze u sistem Jedinstvenog računa trezora,
 • objedinjavnje sredstava u sistemu JRT uključujući budžetska sredstva koja čine javni prihodi, tekući kapitalni grantovi iz zemlje i inostranstva, transferi primljeni od drugih budžetskih korisnika, primici od finansijske imovine i zaduživanja, primici za nefinansijsku imovinu kao i prihode budžetskih korisnika i sredstava od ostalih finansijskih transakcija,
 • izvršavanje obaveza, isplate ili prenos sredstava u ime i za račun opštinske uprave i budžetskih korisnika;
 • vođenje glavne knjige trezora i sistema izvještavanja u skladu sa budžetskim propisima Republike i Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor;
 • vođenje internih i eksternih kontrolnih postupaka i postupaka u upravljanju sredstvima, dugom i računovodstvom u skladu sa opšteprihvaćenim standardima kojim se obezbeđuje zakonito, efikasno, efektivno , odgovorno i transparentno upravljanje javnim sredstvima;
 • vođenje informatičkih i funkcionalnih postupaka za upravljanje finansijskim informacijama;
 • obračuni i isplate svih vrsta ličnih primanja zaposlenih, izabranih i imenovanih lica, radnih tijela i komisija, privremeno i ugovorno angažovanih lica;
 • podnošenje propisanih poreskih prijava, statističko izvještavanje na mjesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou, kao i vođenje službene evidencije o primanjima na propisan način;
 • provođenje i evidentiranje svih finansijskih transakcija opštine i korisnika budžetskih sredstava, kontrola finansijskog poslovanja korisnika budžetskih sredstava, vođenje službene evidencije iz svoje nadležnosti i izrada, usaglašavanje i podnošenje različitih vrsta izvještaja i prijava;
 • vođenje upravnog postupka i vršenje studijskih i analitičkih poslova iz oblasti finansija, privrede i poljoprivrede (industrija, trgovina i snabdijevanje, ugostiteljstvo, turizam, saobraćaj i veze, poljoprivreda, šumarstvo) i društvenih djelatnosti (obrazovanja i vaspitanja, nauke, kulture, sporta i fizičke kulture, socijalnih i zdravstvenih pitanja,porodice i omladine);
 • vođenje upravnog postupka iz oblasti inspekcijskih poslova, izrada rješenja i preduzimanje propisanih mjera;
 • poslovi vezani za privatno preduzetništvo, podsticanje razvoja, institucija za razvoj i unapređenje preduzetništva - zanatstva i poljoprivrede;
 • podsticaj razvoja zanatsko - preduzetničke djelatnosti razvoja malih i srednjih preduzeća, podsticanje politike ulaganja u domaća preduzeća;

 • poslovi inspekcijskog nadzora iz nadležnosti tržišne, sanitarne, poljoprivredne, urbanističko-građevinske i ekološke inspekcije, i koordinacija rada sa nadležnim Ministarstvima, organizacijama i institucijama u okviru ovlaštenja;
 • sprovođenje politike strategije razvoja, definisanje i sporovođenje mjera i strukturne politike u poljoprivredi, provođenje mjera podsticaja u poljoprivredi;
 • ekonomsko socijalne revitalizacija sela i seoske infrastrukture, razvoj mini farmi, organizovanje poljoprivrednika, organizovanje edukacija iz poljoprivrede;
 • sprovođenje planova i programa koji se odnose na strategiju svake od prethodno navedenih oblasti;
 • predlaganje mjera za unapređenje stanja u tim oblastima;
 • poslovi javnih nabavki;
 • koordinacija rada sa drugim odjeljenjima opštinske uprave;
 • izrada i predlaganje akata čiji je donosilac načelnik opštine i Skupština opštine;
 • izrada izvještaja i informacija za potrebe načelnika opštine i skupštine opštine;
 • planiranje rada odjeljenja, obuke zaposlenih, korištenja godišnjih odmora i ostalih aktivnosti koje doprinose uspješnoj organizaciji rada;
 • izdavanje uvjerenja, potvrda i drugih akata iz službenih evidencija iz svoje nadležnosti;
 • kao i svi drugi poslovi koji zakonom ili drugim aktima budu stavljeni u nadležnost odjeljenja.