Javna ustanova Centar za socijalni rad Milići je ustanova socijalne zaštite osnovana odlukom Skupštine opštine Milići radi obavljanja socijalnog zbrinjavanja građana koje je od posebnog interesa na području opštine Milići.
U sprovođenju djelatnosti socijalne zaštite i socijalnog rada, Centar vrši javna ovlaštenja:
a) pruža prvu stručnu pomoć građanima,
b) rješava u prvom stepenu o ostvarivanju prava utvrđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti i odlukama o proširenim pravima u jedinicama lokalne somouprave,
v) rješava u prvom stepenu o ostvarivanju prava iz oblasti dječije zaštite,
g) rješava u prvom stepenu o ostvarivanju prava iz oblasti porodično-pravne zaštite i starateljstva,
d) radi na sprovođenju mjera prema maloljetnim licima u krivičnom postupku,
đ) pruža socijalne usluge u postupku rješavanja o pravima iz oblasti socijalne zaštite,
e) vrši nadzor nad hraniteljskim porodicama,
ž) vodi evidenciju i dokumentaciju o pravima, pruženim uslugama i preduzetim mjerama u okviru svoje djelatnosti i izdaje uvjerenja na osnovu evidencije i
z) vrši isplatu novčanih prava utvrđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti i drugim propisima i opštim aktima.

Osnovna prava u socijalnoj zaštiti prema Zakonu o socijalnoj zaštiti:
1. Novčana pomoć
2. Dodatak za pomoć i njegu drugog lica
3. Podrška u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju
4. Smještaj u ustanovu
5. Zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu
6. Pomoć i njega u kući
7. Dnevno zbrinjavanje
8. Jednokratna novčana pomoć
9. Savjetovanje

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava u socijalnoj zaštiti:
- Fotokopija lične karte;
- Izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista);
- Uvjerenje o nezaposlenosti;
- Uvjerenje o imovinskom stanju (poreska uprava);
- Ček od penzije;
- Katastarsko uvjerenje;
- Uvjerenje PIO;
- Medicinska dokumetacija i
- Ostala potrebna dokumentacija u zavisnosti od zahtjeva i obavljanja razgovora sa stručnim radnikom JU Centra za socijalni rad Milići.

Osnovna prava iz oblasti dječije zaštite prema Zakonu o dječijoj zaštiti:
1. Pravo na pomoć za opremu novorođenčeta;
2. Pravo na dodatak za djecu;
3. Pravo na materinski dodatak;
4. Pravo na refundaciju naknade plate za zaposlenu porodilju; 
5. Pravo na rad sa pola radnog vremena.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava u oblasti dječije zaštite:
- Izvod iz matične knjige rođenih za svu djecu;
- Fotokopija ličnih karata za oba roditelja;
- Izvod iz metične knjige vjenčanih;
- Uvjerenje o nezaposlenosti, ako punoljetni član porodice nema prihoda;
- Uvjerenje o prihodima za sve punoljetne članove porodice za zadnjih 6 mjeseci;
- Uvjerenje iz Policijske stanice o posjedovanju pokretne imovine;
- Uvjerenje o katastarskom prihodu porodice;
- Fotokopija saobraćajne dozvole za vozilo, radnu mašinu i uvjerenje o njihovoj vrijednosti;
- Ostala potrebna dokumentacija u zavisnosti od zahtjeva i obavljanja razgovora sa stručnim radnikom JU Centra za socijalni rad Milići.

Proširena prava prema odlukama Skupštine opštine Milići:

  1. Pravo na besplatan prevoz učenika sa posebnim potrebama i socijalno ugroženih učenika;
  2. Pravo na subvencioniranje troškova boravka djece u Predškolskoj ustanovi „Poletarac“ Milići;
  3. Prava na naknadu troškova sahrane korisnika prava na novčanu pomoć;
  4. Pravo na opremu za novorođenče.

SOCIJALNA KARTA OPŠTINE MILIĆI