Načelnik opštine nadležan je da:

 • predlaže statut opštine,
 • predlaže odluke i druga opšta akta skupštini, izrađuje nacrt i podnosi skupštini na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korišćenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korišćenje javnog zemljišta,
 • obavještava skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti opštine, njenih prava i obaveza,
 • sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama skupštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata skupštine,
 • izvršava zakone i druge propise Republike čije je izvršenje povjereno opštini,
 • donosi odluku o osnivanju opštinske administrativne službe,
 • donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske administrativne službe,
 • bira i razrješava opštinske službenike, vrši njihovo raspoređivanje na radna mjesta u administrativnoj službi opštine, bira i odlučuje o prestanku radnog odnosa tehničkih i pomoćnih radnika, kao i o drugim pravima iz radnog odnosa. Ove odluke načelnik opštine donosi u skladu sa zakonom i Kolektivnim ugovorom,
 • donosi plan civilne zaštite opštine i obezbjeđuje njegovu realizaciju,
 • realizuje saradnju opštine sa drugim opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima skupštine opštine i njenih odgovarajućih radnih tijela,
 • daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština,
 • podnosi izvještaj skupštini o svom radu i radu opštinske administrativne službe,
 • pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja propis skupštine opštine, opšti ili pojedinačni akt, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu,
 • zaključuje ugovore u ime opštine, u skladu sa aktima skupštine opštine,
 • rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja opštinske administrativne službe, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
 • odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže skupštini opštine,
 • donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima,
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom, kao i poslove koje mu povjeri skupština opštine u skladu sa zakonom.