REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
SKUPŠTINA OPŠTINE
MILIĆI

-PREDSJEDNIK

Broj 01-022-18-3/18
Mlići, 29.08.2018.godine

 

Na osnovu člana 82.Poslovnika o radu Skupštine opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“, broj 5/17), s a z i v a m TRINAESTU redovnu sjednicu Skupštine opštine Milići za dan 06.septembar 2018.godine. (četvrtak)
Sjednica će se održati u Sali za sastanke u zgradi opštine Milići sa početkom rada u 10,00 časova.

Za Trinaestu redovnu sjednicu Skupštine opštine Milići predlažem sledeći

Dnevni red

1.Usvajanje Zapisnika sa Dvanaeste redovne sjednice Skupštine opštine Milići održane 21.juna 2018.godine.

2.Informacija o aktivnostima Načelnika opštine Milići između dvije sjednice Skupštine opštine Milići.

3.Prijedlog Odluke o usvajanju Urbanističkog plana Milića od 2017-2037.godine.

4.Prijedlog Odluke o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o izvršenju Budžeta za period 01.01.-30.06.2018.godine.

5.Prijedlog Zaključka o usvajanju Nacrta Plana investicija za 2019.godinu.

6.Prijedlog Odluke o usvajanju Plana održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica u naseljima za 2019.godinu.

7.Prijedlog Odluke o usvajanju Programa zimskog održavanja puteva na području opštine Milići.

8.Prijedlog Odluke o subvenciji troškova obračunatih u postupku legalizacije bespravno izgrađenih individualnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata.

9.Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti označene kao k.č. broj 581/11 KO Milići.

10.Prijedlog Odluke o načinu sticanja prava posjeda na nepokretnosti označenoj kao k.č.broj 236/2 KO Milići.

11.Prijedlog Odluke o uslovima i načinu prihvatanja poklona, odnosno nepokretnosti bez naknade označene kao k.č. broj 243/4 I 234/3 KO Milići.

12.Informacija o aktivnostima u stambeno-komunalnoj oblasti na području opštine Milići.

13.Informacija o aktivnostima u oblasti urbanističkog planiranja i građenja na području opštine Milići.

14.Informacija o stanju u oblasti zaštite prirodnih dobara i životne sredine na području opštine Milići.

15. Informacija o radu Policijske stanice Milići za period 01.01.-30.06.2018.godine.

16.Informacija o radu Inspekcijskih organa opštine Milići za period 01.01.-30.06.2018.godine.

17. Izvještaj o radu javnih ustanova, preduzeća i organizacija za period 01.01.-30.06.2018.godine:
17.1.Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja “Sveti Nikola” Milići.
17.2.Izvještaj o radu Narodne biblioteke Milići.
17.3.Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Milići.
17.4.Izvještaj o radu JU “Sportski centar Milići” Milići.
17.5.Izvještaj o radu AD “Komunalno” Milići.
17.6.Izvještaj o radu SD „Milići“ Milići.
17.7.Izvještaj o radu JU “Poletarac” Milići.

18.Prijedlog Odluke o saglasnosti na Godišnji program rada JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Poletarac” Milići.

19.Informacija o organizaciono-tehničkim pripremama za školsku 2018/2019.godinu:
19.1.JU “Poletarac” Milići.
19.2.JU OŠ “Aleksa Jakšić” Milići
19.3..JU SŠC “Milutin Milanković” Milići

20.Informacija o realizaciji Godišnjeg programa rada na kraju školske 2017/2018.godine:
20.1.JU OŠ “Aleksa Jakšić” Milići
20.2.JU SŠC “Milutin Milanković” Milići

21.Informacija o stanju i aktivnostima u oblasti privrede i preduzetništva na području opštine Milići.

22.Informacija o aktivnostima u MZ-a na području opoštine Milići za period 01.01.-30.06.2018.godine.

23.Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za žalbe Opštine Milići.

24.Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Odbora za žalbe Opštine Milići.

25.Odbornička pitanja.PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE

Branislav Novaković s.r.

 

 

MATERIJAL ZA SJEDNICU SO-e MILIĆI