REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
SKUPŠTINA OPŠTINE
MILIĆI

-PREDSJEDNIK

Broj 01-022-18-1/18
Mlići, 19.04.2018.godine


Na osnovu člana 82.Poslovnika o radu Skupštine opštine Milići“, („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 5/17), s a z i v a m Jedanaestu redovnu sjednicu Skupštine opštine Milići za dan 26.aprila 2018.godine. (četvrtak)
Sjednica će se održati u Sali za sastanke u zgradi Opštine Milići sa početkom rada u 10,00 časova.
Za Jedanaestu sjednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

1.Usvajanje Zapisnika sa Desete redovne sjednice Skupštine opštine Milići održane 27.februara 2018.godine.
2.Informacija o aktivnostima Načelnika opštine Milići između dvije sjednice Skupštine opštine Milići.
3. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području opštine Milići za 2017.godinu.
4. Informacija o stanju u oblasti veterinarske zaštite i zdravstvenom stanju životinja na području opštine Milići.
5. Prijedlog Odluke o usvajanju dokumenta Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u opštini Milići zua period 2018-2023.godina.
6.Prijedlog Rješenje o imenovanju Radne grupe za pripremu Tematske sjednice za izradu Plana prioritetnih infrastrukturnih investicija opštine Milići.
7. Prijedlog Odluke o sufinansiranju troškova komunalnih usluga.
8. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje.
9.Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine stambenog i oslovnog prostora na području opštine Milići.
10.Prijedlog Odluke o prenosu prava na nepokretnosti.
11. Izvještaj o izvršenju Plana održavanja i zaštite lokalnih, nekategorsanih puteva i ulica u naseljima za 2017.godinu.
12 Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina za 2017.godinu.
13. Prijelog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava od naknada za šume za 2017.godinu.
14.Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa korišćenja sredstava posebnih namjena od vodnih naknada za 2017.godinu.
15. Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na području opštine Milići za 2017.godinu.
16.Izvještaj o radu Civilne zaštite za 2017.godinu.
17. Izvještaj o radu Teritorijalne vatrogasne jedinice Milići za 2017.godinu.
18. Prijedlog Plana utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara za 2018.godinu.
19. Prijedlog Odluke o javnom prevozu lica i stvari u drumskom saobraćaju na području opštine Milići.
20.Prijedlog Odluke o taksi prevozu na području opštine Milići.
21.Prijelog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama.
22.Prijelog Odluke o kupovini-pribavljanju nekretnine.
23. Prijedlog Zaklučka o usvajanju Analize stanja u oblasti kulture na području opštine Milići.
24.Prijedlog Zaklučka o usvajanju Analize stanja u oblasti sporta i fizičke kulture na području opštine Milići.
25. Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede na području opštine Milići i Plan za tekuću godinu.

26. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja “Sveti Nikola” Milići.
27.Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja “Sveti Nikola” Milići.
28.Prijedlog Odluke o imenovanju člana Odbora za žalbe Opštine Milići.
29.Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta JU Centar za socijalni rad Milići.
30.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU Centar za socijalni rad Milići.
31.Prijedlog Odluke o potvrđivanju važenja Odluke Skupštine opštine Milići.
32.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju „Narodne biblioteke“ Milići.
33.Prijedlog Odluke o potvrđivanju važenja Odluka Skupštine opštine Milići.
34.Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o imenovanju direktora JU „Poletarac“ Milići.
35.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove za predškolsko vasitanje i obrazovanje „Poletarac“ Milići.
36.Odbornička pitanja.


PREDSJENIK
SKUPŠTINE OPŠTINE

Branislav Novaković s.r.

 

 

 

MATERIJAL ZA SJEDNICU SO-e MILIĆI