РЕПУБЛИКА СРПСКА                                
ОПШТИНА МИЛИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
МИЛИЋИ

-ПРЕДСЈЕДНИК

Број:01-022-110-24/20
Милићи, 20.06.2024.године

П О З И В

    На основу члана 82.Пословника о раду Скупштине општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 5/17 и 4/20), сазивам Двадесетдругу редовну сједницу Скупштине општине Милићи за дан, четвртак, 27. ј у н  2024. године.

    Сједница ће бити одржана у Сали за сједнице Скупштине општине Милићи са почетком рада у 10,00 часова.

    Предсједник Скупштине за Двадесетдругу редовну сједницу Скупштине општине Милићи предлаже следећи:

Д Н Е В Н И    Р Е Д

1.    Усвајање записника са Двадесетпрве редовне сједнице Скупштине општине Милићи одржане 25. априла 2024. године.
2.    Усвајање Записника са Посебне сједнице одржане 14. маја 2024. године.
3.    Информација о раду Начелника Општине између двије сједнице.
4.    Приједлог Одлуке о накнади за рад предсједника и чланова Општинске изборне комисије Милићи.
5.    Приједлог Одлуке о субвенцији трошкова превоза ученика за школску 2024/2025.годину.
6.    Приједлог Одлуке о бесплатном превозу социјално угрожених ученика и ученика са посебним потребама за школску 2024/2025. годину.
7.    Приједлог  Одлуке о усвајању Програма обиљежавања манифестације “Августовски дани културе и спорта-Милићи 2024“.
8.    Приједлог Одлуке о прихватању поклона парцеле к.п. број: 228/2 КО Заклопача , која је у нарави по култури гробље.
9.    Приједлог Одлуке о замјени непокретности означених као к.п. 2151/6 и 2151/28 КО Витићи.
10.    Приједлог Одлуке о замјени непокретности означених као к.п. 2151/29 и 2151/14 КО Витићи.
11.    Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља „Свети Никола“ за 2023. годину.
12.    Извјештај о раду СД „Милићи“ за 2023. годину.
13.    Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад за 2023. годину.
14.    Информација о раду Народне библиотеке Милићи за 2023.годину и Извјештај о утрошку средстава дозначених Буџетом општине Милићи за 2023. годину.
15.    Извјештај о раду АД „Комунално“ Милићи за 2023. годину.
16.    Извјештај о раду ЈУ „Спортски центар Милићи“ за 2023. годину.
17.    Извјештај о раду ЈУ за предшколско образовање и васпитање “Полетарац”  Милићи за 2023. годину.
18.    Информација о раду ШГ “Милићи“ Милићи за 2023.годину.
19.    Информација о раду НВО.
20.    Информација о материјално-финансијском положају пензионера и Извјештај о утрошку буџетских средстава за 2023. годину.
21.    Приједлог Одлуке о рaзрјешењу члана Одбора за жалбе општине Милићи.
22.    Приједлог Одлуке о именовању члана Одбора за жалбе општине Милићи.
23.    Одборничка питања
                                     

       
        ПРЕДСЈЕДНИК
                                                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                                                         Предраг Сушић

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА СЈЕДНИЦУ СО-е МИЛИЋИ