Telefon : 056 - 745 - 230

E - mail :

 

Stručna služba Skupštine opštine Milići u daljem tekstu: ( Stručna služba ) obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove za Skupštinu opštine Milići, skupštinska tijela, odbornike, klubove odbornika kao i druge poslove koji im se stave u nadležnost. Poslovi Stručne službe Skupštine utvrđeni su Statutom, Poslovnikom Skupštine opštine, odlukama skupštine opštine i drugim propisima.

U pogledu unutrašnje organizacije Stručna služba predstavlja jedinstvenu cjelinu .
Nadzor nad radom Stručne službe vrši predsjednik Skupštine, a službom rukovodi sekretar Skupštine.


Stručna služba :

 • učestvuje u pripremi sjednica Skupštine opštine,
 • učestvuje u pripremi sastanaka predsjednika i potpredsjednika Skupštine opštine, radnih tijela i klubova odbornika,
 • učestvuje u organizaciji ostvarivanja saradnje Skupštine opštine sa Skupštinama opština drugih opština te drugim organima i organizacijama,
 • daje stručna mišljenja radnim tijelima, odbornicima, klubovima odbornika u ostvarivanju njihovih prava i obaveza u Skupštini opštine,
 • učestvuje u pripremanju programa rada Skupštine opštine i radnih tijela i prati njihovo ostvarivanje,
 • izdaje publikacije i glasila Skupštine opštine,
 • vrši administrativne, tehničke i stručne poslove na pripremi i u toku sjednice Skupštine,
 • učestvuje u izradi nacrta i prijedloga akata iz nadležnosti Skupštine opštine i radnih tijela,
 • vrši obradu akata sa sjednica Skupštine opštine,
 • organizuje i obezbjeđuje saradnju sa predstavnicima štampe i drugih sredstava informisanja u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti u vezi sa obavještavanjem o radu Skupštine opštine,
 • prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korišćenje podatke i materijale, obavlja i druge informativno –dokumentacione poslove,
 • obavlja poslove u vezi sa radnim odnosima radnika u Stručnoj službi ,
 • stara se o pripremanju i čuvanju izvornika zapisnika, magnetofonskih traka, ( CD-a ), drugih akata Skupštine i radnih tijela Skupštine,
 • radi poslove koji se odnose na finansijsko - materijalne, tehničke i druge poslove za potrebe Skupštine, radnih tijela i Stručne službe.