PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA


PROIZVODNJA RUDE BOKSITA

Kompanija "Boksit"a.d. je danas jedna od najznačajnijih kompanija u RS i BiH. Bilježeći stalni rast i razvoj, od klasičnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju i pripremu rude boksita, veoma uspješno valorizujući taj prirodni resurs, Kompanija je razvila i druge djelatnosti, sa kojima je izašla na tržište. To su, prvenstveno : saobraćaj, proizvodnja i prerada nemetala, elektro - mašinstvo, proizvodnja opreme i rezervnih dijelova, građevinarstvo, proizvodnja hrane, drvoprerada, ugostiteljstvo, prodaja naftnih derivata, veleprodaja i maloprodaja roba iz vlastitog proizvodnog programa i roba široke potrošnje, kao i zdravstvene usluge u okviru Specijalističkog medicinskog centra.


PRERADA DRVETA I PROIZVODA OD DRVETA

Na području opštine Milići šumsko zemljište zauzima 17.096 ha, što čini oko 62% ukupne površine opštine. Od toga četinari zauzimaju 25,78 %, a liščari 74,22 % ukupne šumske površine. Ukupna drvna zaliha iznosi  2.904.258 m3. Bogatstvo i kvalitet šuma na ovom prostoru kao i rastuće potrebe u pogledu zahtjeva za proizvodima od drveta uslovili su osnivanje preduzeća u kojima se zapošljava značajan broj građana Milića.

Danas se ova preduzeća bave:

  • Proizvodnja parketa, podova, namještaja i primarna prerada drvnih sortimenata – Kompanija “Boksit” a.d.
  • Proizvodnja građevinske stolarije, lamperije, podova i peleta – DOO “Savox”
  • Proizvodnja višeslojnih Lamar parketa – DOO “Samatini”
  • Primarna prerada drvnih sortimenata – DOO “6 – Maj”, DOO “Wood-impex” и DOO “Promil”.


PROIZVODNJA PREHRAMBENIH PROIZVODA

Ova grana proizvodnje u opštini Milići ima dosta potencijala za razvoj i napredovanje i veoma je privlačna za ulaganje kapitala.

Ovu proizvodnju ostvaruju: 

  • D.O.O. “Mileks” i individualni proizvođači u proizvodnji hljeba i peciva, 
  • Farma koka nosilja sa proizvodnjom konzumnih jaja, 
  • Ribnjaci u proizvodnji kalifornijske pastrmke.

Sadašnji proizvođači teže povećanju proizvodnje, uvođenju novih proizvoda i unapređenju proizvodnje, s ciljem unapređenja kvaliteta, promocije i povećanja prodaje proizvoda. 
Mogućnosti ulaganja u proizvodnji prehrambenih proizvoda su velike i značajne. Investiranje u ovoj grani privlačno je i ostvarivo i u : proizvodnji zdrave hrane, proizvodnji mesa, mlijeka, proizvodnji hrane u zatvorenom prostoru, izgradnji mini klaonica, hladnjača i mini pogona za preradu voća i povrća, izgradnji sušara za voće i ljekobilje. 

PROIZVODNJA MAŠINSKIH PROIZVODA

Proizvodnju aluminijumske stolarije, lima, metalne galanterije, oluka i olučnih cijevi, mašinsku obradu čeličnih limova vrši Sektor mašinstva Kompanije “Boksit” a.d. Milići. Ovaj sektor pruža i usluge mašinsko indukcionog kaljenja, jonskog nitriranja, kalibrisanje i orebrivanje betonskog željeza.

GRAĐEVINARSTVO

Kompanija “Boksit” a.d. - Sektor građevinarstva, pored izvođenja objekata visokogradnje i niskogradnje, izgradnje konstruktivnih i industrijskih objekata, vrši i proizvodnju betonskih ploča, blokova, ivičnjaka, stubova, kanalizacionih cijevi.