Slaviša StankovićNačelnik Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju

Telefon: 056/745-452

E- mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

______________________________________ 

Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju u okviru svoje nadležnosti obavlja poslove:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršenje zakona, drugih propisa i opštih akata u okviru prava i dužnosti Opštine u oblasti prostornog planiranja, uređenja prostora, stambeno – komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine,
 • stručne, upravne, administrativno-tehničke poslove koji se odnose na pripremu i izradu prostorno-planske dokumentacije (izradi programskih smjernica, organizovanje javnog uvida i javne rasprave, koordinacija i praćenje rada nosilaca izrade prostorno-planske dokumentacije i dr.),
 • stručne poslove u vezi izdavanja lokacijskih uslova, građevinske dozvole i legalizacije bespravno izgrađenih objekata,
 • stručne i upravno-pravne poslove vezane za izdavanje rješenja o formiranju komisije za tehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole za izgrađene objekte,
 • poslove vezane za kontrolu investiciono-tehničke dokumentacije,
 • poslove vezane za parcelaciju i formiranje građevinskih parcela,
 • poslove izrade nacrta normativnih akata iz oblasti prostornog uređenja, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine, koje donosi Skupština opštine,
 • poslove vođenja evidencije o stanju prostora na nivou jedinice lokalne samouprave,
 • poslove vođenja registra izdatih energetskoh certifikata,
 • poslove obezbjeđenja uslova i određivanje načina izgradnje, odnosno postavljanje i uklanjanje objekata na javnim površinama u naseljenim mjestima i na neizgrađenom građevinskom zemljištu, te određivanje uslova za uklanjanje objekata koji predstavljaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, za susjedne objekte i bezbjednost saobraćaja,
 • poslove oko utvrđivanja načina sticanja i prestanka prava korišćenja građevinskog zemljišta,
 • poslove vezane za raspolaganje nepokretnostima u svojini Opštine,
 • poslove provođenja postupka javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti u svojini opštine i druge poslove iz oblasti prometa nepokretnosti,
 • poslove vezane za komunalne oblasti: individualnu i zajedničku komunalnu potrošnju (uređenje, održavanje i čišćenje zelenih i drugih javnih površina, vodovod, kanalizacija, dječja igrališta, javna rasvjeta, groblja i dr.),
 • stručne i upravno-pravne poslove koji se odnose na zaštitu životne sredine i izdavanje ekološke dozvole,
 • poslove vođenja registra izdatih ekoloških dozvola, registra zagađivača,
 • poslove koji se odnose na parking servis,
 • stručne i upravno-pravne poslove iz stambene oblasti,
 • poslove izgradnje, održavanja i upravljanja lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama u naseljima na području Opštine,
 • poslove izrade procedura i praćenja provođenja ISO standarda iz nadležnosti Odjeljenja,
 • poslove komunalno-policijskog nadzora nad primjenom propisa,
 • poslove vezano za bezbjednost saobraćaja,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima i odlukama Skupštine opštine i Načelnika opštine.