31.03.2016.

Dvadeset osma sjednica Skupštine opštine Milići biće održana 7.aprila 2016.godine ( četvrtak ) u sali za sastanke u zgradi Opštine Milići, sa početkom rada u 10:00 časova.

31.03.2016.

Zamjenik predstavnika UNICEF-a BiH Anna Riatti, 30.marta 2016.godine u Sarajevu predstavnicima opština Milići, Bratunac, Srebrenica, Zvornik i Vlasenica, zvanično je predala na upotrebu nove automobile namijenjene Centru za socijalni rad, radi poboljšanja dostupnosti socijalnih usluga za djecu i njihove porodice. Automobil je preuzeo direktor Centra za socijalni rad Milići, Vladan Trivković.
Donacija je dio „Projekta razvoja i saradnje regije Birač“ koji finansira Vlada Kraljevine Holandije, a provode agencije Ujedinjenih nacija UNDP, UNICEF i UNHCR.

szsr

31.03.2016.

31.marta 2016.godine Opština Milići obilježava Dan opštine. Tom prilikom biće upriličeno polaganje vijenaca na spomen obilježje kod Doma rudara u 10:00 časova, svečana sjednica Skupštine opštine Milići u 12:00 časova u „Motel“-u Milići a nakon toga svečani ručak.

30.03.2016.

JAVNI POZIV


Opština Milići u saradnji sa UNDP-om kroz projekat „Razvoj pčelarstva u opštinama Milići, Vlasenica i Bratunac“ pomaže zainteresovane korisnike za prozvodnju sporednih pčelinjih prizvoda. Kroz projekat će korisnici/ce uz vlastito učešće u iznosu od 95,00 KM, dobiti bespovratnu pomoć za proizvodnju sporednih pčelinjih proizvoda, a što uključuje opremu za proizvodnju sporednih pčelinjih proizvoda (sunčani topionik, skidače polene, set za proizvodnju matične mleči, koleltor za pčelinji otrov, mreže za sakupljanje propolisa), sjeme medonosne biljke facelije i stručna predavanja o proizvodnji sporednih pčelinjih prizvoda.
Korisnici treba da se bave pčelarstvom i da posjeduju svoja društva . Odabrani korisnici obavezno moraju pohađati stručna predavanja o proizvodnji i korištenju opreme te obezbediti svoje finansijsko učešće za doniranu opremu 95,00 KM. O dodjeli i korištenju opreme korisnici će potpisati ugovor sa opštinom Milići.
Maksimalan broj korisnika koji će biti odabrani putem ovog javnog poziva je 14 .
Pravo prijave na konkurs imaju lica koja se već bave pčelarstvom i imaju prebivalište i pčelinjak na području opštine Milići.
Javni poziv ostaje otvoren do 15.04.2016. godine. Nakon zatvaranja javnog poziva formiraće se komisija koja će izbodovati sve prijavljene kandidate i sačiniti rang listu. Prvih 14. dobiće priliku za učešće u projektu .Ukoliko neki od kandidata odustane ili ne bude pohađao predviđene edukacije prilku će dobiti sledeći kandidat sa liste .

Sve dodatne informacije možete dobiti kod koordinatora projekta za opštinu Milići Marka Savića ili na telefon br. 056/745-561

Dokumenta koja je potrebno dostaviti prilikom prijave na Javni poziv:

1. Zahtjev,
2. Kopija lične karte,
3. Kućna lista,
4. Potvrda sa biroa odnosno kopija rješenja o penziji
5. Kopija rješenja o registraciji pčelinjaka kod ministarstva
6. Ovjerena izjava da će obezbijediti učešće u projektu od 95,00 KM,
7. Ovjerena izjava da neće otuđiti opremu u roku od 5 godina,
8. Ovjerena izjava da je spreman potpisati ugovor o dodjeli i korištenju opreme.

Kriterijumi:

Eliminatorni kriterijumi :

1. Podnosioc prijave mora imati mjesto prebivališta i pčelinjak na području opštine Milići,


Kriterijumi za bodovanje:

1. Broj pčelinjih društava
- Do 10 društava 1 bod
- od 11-30 društava 2 boda
- od 31-50 društava 3 boda
- od 51-99 društava 4 boda
- 100 i više društava 5 bodova


2. Godine starosti
- Do 30 godina 5 bodova
- Od 31-40 godina 4 boda
- Od 41-50 godina 3 boda
- 51-60 godina 2 boda
- 61 i više 1 bod

3. Dodatni bodovi
- Nezaposleno lice 3 boda
- Zaposlen jedan član u porodici 2 boda
- Penzioner 1 bod
- Pripadnik višečlane porodice :
- 3 člana porodice 1 bod
- 4 člana porodice 2 boda
- 5 i više članova 3 boda
- Registrovan pčelinjak kod Ministrstva poljoprivrede 2 boda


Načelnik opštine
Momir Lazarević s.r.

29.03.2016.

 


Broj: 02-122-11/16
Datum: 28.03.2016. godine

- MEDIJI
- WEB STRANICA OPŠTINE
- OGLASNA PLOČA OPŠTINE

U sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje povratnika i mladih nezaposlenih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima „ – Milići 2016 i na osnovu Sporazuma zaključenog između Opštine Milići, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i humanitarnih organizacija „MAID“ i „LDSC“, broj: 02-122-11/16 od 29.03.2016. godine, kojim su osigurana donatorska sredstva (od strane Humanitarnih organizacija „MAID“ i „LDSC“ 40 %, Ministarstva 40 % i vlastitog učešća korisnika 20 %) u cilju pružanja podrške održivom povratku i razvoju plasteničke proizvodnje na području opštine Milići, Opštinski načelnik raspisuje:

JAVNI  POZIV
za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće u Projektu imaju povratnici i mlade nezaposlene osobe sa područja opštine Milići koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište ustupljeno na korištenje u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

II USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

Podnosioc zahtjeva treba da ispunjava slijedeće uslove:

1. Da pripada povratničkoj populaciji
2. Da je nezaposlena osoba,
3. Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje,
4. Da ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
5. Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (490,00 KM),
6. Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.

Odsjek zajedničkih poslova Opštine Milići je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

III KRITERIJUMI ZA DODJELU PLASTENIKA

Kriterijumi za bodovanje podnosioca zahtjeva:

a) pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja
(utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta),

b) dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

• podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje),

- za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice,

- za svakog izdržavanog člana porodice,

• povratnički status podnosioca zahtjeva

• podnosilac zahtjeva samohrani roditelj,

• mlada osoba životne starosti do 35 godina,

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji imaju status povratnika i mlade osobe.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:

1. zahtjev za sufinansiranje projekata u poljoprivredi ,
2. CIPS prijavnica podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija
3. ovjerena kopija lične karte
4. ovjerena kućna lista,
5. dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje ili potvrda da osoba nije poreski obveznik
6. dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje
7. Potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva
8. Potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva
9. vlasništvo ili posjed nad parcelom (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista),
10. ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom ( 490,00 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana,
11. dokaz da je podnosilac zahtjeva povatnik
12. dokaz da je samohrani roditelj (ovjerena kućna lista),
13. kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od opštinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2016.godini (nije obavezno).


V PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja u saradnji sa Ministarstvom i humanitarnim organizacijama čine: predstavnik Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, predstavnik organizacije Muslim Aid i predstavnik Opštine Milići.

Zadatak Komisije za dodjelu plastenika:
• pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavlja uviđaj na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostavlja Opštinskom načelniku.

Odluku o dodjeli plastenika donosi Opštinski načelnik na prijedlog Komisije za dodjelu plastenika.

NAPOMENA:

• Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.

Obrasci zahtjeva se mogu preuzeti na šalter sali Opštine Milići i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Opštine Milići sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odsjeku za zajedničke poslove Opštine Milići, ili na broj telefona 056/745-561 svakim radnim danom od 07:00-15:00 sati.

Javni poziv ostaje otvoren do 07.04.2016. godine do 15:00 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Dostavljeno:                                                                                                           OPŠTINSKI NAČELNIK
                                                                                                                                Momir Lazarević s.r.
1.Naslovima
2.Odsjeku za zajedničke poslove
3.a/a

 

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPAKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU PLASTENIKA

28.03.2016.

U srednjoškolskom centru „Milutin Milanković“ u Milićima, 24.marta 2016.godine organizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi.
Akciji su se pored maturanata srednje škole odazvali i građani opštine Milići, a među njima je i opštinski službenik Dragan Durmić, kome je ovo 38.učešće u akciji dobrovoljnog davanja krvi.

akcijadavanjekrvi

24.03.2016.

24. marta 2016. godine u Sali za sastanke u zgradi opštine Milići održan je prvi sastanak partnera na projektu Razvoj pčelarstva u opštinama Milići, Vlasenica i Bratunac . Projekat je pozitivno ocijenjen od strane LAG grupe Drina –Birač i podržan od strane UNDP - kancelarija Srebrenica . Ukupan Budžet projekta iznosi 50.560,00 KM od čega će UNDP finansirati 40.750,00 KM . Projektom će biti obuhvaćeno 42 pčelara (14 iz svake od projektnih opština) .
Partneri su na današnjem sastanku definisali uslove javnog poziva koji će uskoro biti objavljen . Pčelari koji budu odabrani na javnom pozivu imaju obavezu sufinansiranja donirane opreme u iznosu od 95 KM.

16.03.2016.

Na osnovu Ugovora od 16.12.2015.godine, koji je potpisan između Opštine Milići i firme „GASOP“ d.o.o Beograd, 15.marta 2016.godine Terotorijalna vatrogasna jedinica Milići koja je u sastavu Službe zaštite i spasavanja, dobila je navalno vatrogasno vozilo MAN TGM 13.250 4x4.

Neke od karakteristika nadogradnje ovog vozila su:
- rezervoar za vodu 3000 lit.
- rezervoar za pjenu 300 lit.
- pumpa normalnog i visokog pritiska,
- vitla za brzu intervenciju normalnog i visokog pritiska,
- čekrk za izvlačenje,
- stub za osvjetljavanje (teleskop) kod rada noću,
- svjetlosna i zvučna instalacija kao i ostala oprema predviđena tenderom.

Vrijednost vozila je 282.617 KM, gdje je Vatrogasni savez RS obezbijedio 250.000 KM a preostali dio Opština Milići.

Od 18.marta 2016.godine (petak) predviđena je obuka svih pripadnika vatrogasne jedinice od strane isporučioca vozila, kako bi sa istim mogli u budućem periodu raditi nesmetano.

vatrogasnikamion