CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Centar za socijalni rad Milići je javna ustanova, u kojoj se ostvaruju zakonom utvrđena prava i obezbjeđuje pružanje usluga socijalne zaštite, regulisanih zakonom.
Osnovan je odlukom Skupštine opštine Milići, 13.08.1998.godine.
Finansiranje prava iz oblasti socijalne zaštite, obezbjeđuje se iz budžetskih sredstava opštine Milići i budžetskih sredstava Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
JU Centar za socijalni rad Milići pruža usluge socijalnog rada u okviru socijalne, porodično-pravne i krivično-pravne zaštite, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, Porodičnim zakonom, Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i drugim zakonima.


Adresa: Petra Petrovića NJegoša br.12, 75446 Milići
Tel: 056/745-640; tel/fax: 056/745-261
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Stručni radnici Centra za socijalni rad Milići pomažu korisnicima usluga Centra da ostvare sledeća prava u socijalnoj zaštiti:
1. novčanu pomoć;
2. dodatak za pomoć i njegu drugog lica;
3. ličnu invalidninu;
4. podršku u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju;
5. smještaj u ustanovu;
6. zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu;
7. jednokratnu novčanu pomoć;
8. usluge Dnevnog centra za boravak djece i omladine sa smetnjama u razvoju;
9. savjetodavne usluge i 
10. proširena prava i usluge, koja su utvrđena odlukom organa jedinice lokalne samouprave.

 
Iz oblasti porodično-pravne zaštite, Centar obavlja poslove:
1. mirenje bračnih supružnika i povjera maloljetne djece;
2. regulisanje održavanja ličnih odnosa sa maloljetnom djecom;
3. zaštita prava djeteta;
4. starateljstvo.

Iz oblasti krivično-pravne zaštite, Centar obavlja sledeće poslove:
1. zaštita od nasilja u porodici;
2. pomoć žrtvama nasilja u porodici;
3 . pomoć i rad sa djecom i maloljetnicima.


Korisnici prava i usluga Centra su pojedinci, članovi porodice ili porodica u cjelini, koji imaju prebivalište na području opštine Milići, koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, a ne mogu je zadovoljiti svojim radom, prihodima od imovine ili korišćenjem drugih izvora.

Kategorije korisnika Centra za socijalni rad Milići
- maloljetno lice:
1. bez roditeljskog staranja;
2. sa smetnjama u razvoju;
3. čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama;
4. žrtva nasilja;
5. žrtva trgovine djecom;
6. sa društveno neprihvatljivim ponašanjem;
7. izloženo socijalno rizičnim ponašanjem;
8. kojem je zbog posebnih okolnosti potrebna socijalna zaštita.
- punoljetno lice:
1. materijalno neobezbijeđeno i za rad nesposobno lice;
2. lice sa invaliditetom;
3. starije lice, bez porodičnog staranja;
4. lice sa društveno negativnim ponašanjem;
5. žrtva zloupotrebe psihoaktivnih supstanci;
6. žrtva nasilja u porodici;
7. žrtva trgovine ljudima i
8. lice kojem je zbog posebnih okolnosti potrebna socijalna zaštita.


Centar za socijalni rad Milići rješava u prvom stepenu o pravima koja su utvrđena Zakonom o socijalnoj zaštiti, kao i o ostvarivanju prava iz oblasti porodične zaštite i starateljstva, u skladu sa odredbama Porodičnog zakona i Zakona o opštem upravnom postupku.
O žalbi na rješenje prvostepenog organa, rješava nadležno ministarstvo, u drugostepenom postupku.
Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite, o kojem odlučuje Centar za socijalni rad Milići, besplatan je i ne predviđa administrativne takse.