17.11.2022.

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07) neradni dan povodom republičkog praznika - Dana uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH je:

21.11.2022. god. (ponedjeljak)

Na dan praznika neće raditi organi jedinice lokalne samouprave opštine Milići.

14.11.2022.

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 43/07),  člana 59. stav (1) tačka 21) Zakona o lokalnoj samoupravi(„Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 97/16, 36/19 i 61/21)  i člana 68. stav (1),tačka 33) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj: 5/17, 10/17 i 2/19),Načelnik opštine Milići, d o n o s i

N A R E D B U
o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da rade u dane praznika Republike Srpske u mjesecu novembru 2022.godine

Član 1.

U skladu sa Zakonom o praznicima RS, republički praznik 21.11.2022. godine je :

- Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.


                
Član 2.

Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dana 21.11.2022. godine dužni su da rade:

1. Dom zdravlja u vremenu 00,00 do 24,00 časa sa organizovanom hitnom službom,HES službom i kovid ambulantom;
2. Vatrogasna jedinica u vremenu od 00,00 do 24,00 časa (dežurstva);
3. Komunalno preduzeće – kontinuirana isporuka vode i odvoz smeća-dežurstvo;
4. ZU apoteka „ Galen“  Milići: od 8,00-14,00 časova (obavezno isticanje broja telefona za kontakt u slučaju potrebe)        
5. ZU apoteka“Moja apoteka“: od 08,00-14,00 časova- (obavezno isticanje broja telefona za kontakt u slučaju potrebe)        
6. Veterinarska ambulanta Milići (dežurstvo ili pripravnost), gdje raspored pripravnosti mora biti vidljivo istaknut  na veterinarskoj ambulanti.

Član 3.

Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dana 21.11.2022. godine mogu  da rade:

1. Autobuska stanica i javni prevoz putnika u skladu sa redom vožnje;
2. Benzinske pumpe sa redovnim radnim vremenom.


Trgovinski objekti, zanatsko preduzetničke radnje i ostali privredni subjekti, za obavljanje svoje djelatnosti u dane republičkog praznika određenog članom 1. ove Naredbe, dužni su podnijeti Zahtjev za izdavanje rješenja za rad i radno vrijeme Odjeljenju za finansije, privredu i društvene djelatnosti Opštine Milići.  

Član 4.

Ova Naredba biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Milići“, a primjenjivaće se za dan 21.11.2022. godine.


   Broj :    02-303/22                                         
   Datum:  14.11.2022. godine                                                

NAČELNIK OPŠTINE
Marko Savić s.r.

14.11.2022.

Dana 11.11.2022.godine, u Sali za sastanke u zgradi opštine Milići, Načelnik opštine Marko Savić održao je sastanak sa predstavnicima Elektroprivrede Republike Srpske. Riječ je o investiciji koja bi obezbijedila rezervno napajanje električnom energijom opština Milići, Vlasenica i Srebrenica. Vrijednost investicije je 6.500.000 KM, a ista će biti uvrštena u trogodišnji plan investicija Elektroprivrede RS.
Sastanku su prisustvovali Jovica Vlatković, izvršni direktor za investicije i razvoj Elektroprivrede Republike Srpske, Gordana Trampić, izvršni direktor za terenske operacije u „Elektro-Bijeljina“, Dragan Bojanić koordinator TJ Vlasenica, Gordan Savić rukovodilac RJ Milići, Branislav Novaković član Nadzornog odbora Elektroprivrede RS, Miroslav Kraljević načelnik opštine Vlasenica i Mladen Grujičić načelnik opštine Srebrenica.
Prema riječima Načelnika opštine Milići Marka Savića na sastanku se razgovaralo o osposobljavanju 35 kV dalekovoda iz pravca Skelana preko rudnika Boksita, koji bi omogućio stabilno napajanje električnom energijom kako za stanovništvo, tako i za privredu. „Radimo na razvoju privredne aktivnosti, imamo dvije industrijske zone i trudimo se da uvodimo investitore, zbog čega nam je važno da se ovaj projekat realizuje. Dogovorili smo da Elektro Bijeljina napravi finansijsko tehnički elaborat, a onda da opština Milići uđe u proces revidovanja projektne dokumentacije. Ovaj projekat je značajan ne samo za opštinu Milići, već i za opštine Vlasenica i Srebrenica koje su takođe u velikim investicionim ciklusima“, rekao je Načelnik u svom obraćanju medijima.

Elektroprivreda RS

10.11.2022.

U skladu sa Odlukom o stipendiranju studenata prvog ciklusa na državnim visokoškolskim ustanovama u školskoj 2022-2023. godini, dodjeljuje se 20 stipendija studentima prvog ciklusa na državnim visokoškolskim ustanovama sledećih oblasti studiranja, odnosno fakulteta:

-    Medicinski fakultet
-    Tehnički fakulteti
-    Tehnološki fakulteti i
-    Fakulteti prirodnih nauka.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati na linku ispod:

KONKURS ZA DODJELU 20 OPŠTINSKIH STIPENDIJA

09.11.2022.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE
Radna grupa za praćenje javne rasprave o
Nacrtu Plana investicija za 2023. godinu

Broj: 02-022-86/22
Datum: 08.11.2022. godine


J A V N O   S A O P Š T E NJ E

Skupština opštine Milići dana 01.11.2022. godine usvojila je Nacrt Plana investicija za 2023. godinu.

Zaključkom Skupštine opštine Milići otvorena je javna rasprava o Nacrtu Plana investicija za 2023. godinu, koja će trajati od 08.11.2022. do 08.12.2022. godine.

Javnu raspravu pratiće Radna grupa imenovana od strane Načelnika opštine u sastavu:

1.    Slaviša Stanković, predsjednik Radne grupe
2.    Dalibor Marković, član
3.    Srebrenko Stanković, član
4.    Zajim Mahmutović, član
5.    Rade Jolović, član.

Radna grupa je usvojila Plan provođenja i praćenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog Saopštenja.

Ovom prilikom Načelnik opštine poziva sve zainteresovane građane, pravna i fizička lica da uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Plana investicija za 2023. godinu.
Radna grupa će tokom javne rasprave dati građanima odgovore na njihova pitanja, prikupiće date prijedloge, mišljenja i sugestije, a iste će dostaviti Načelniku opštine radi izrade Prijedloga Plana investicija za 2023. godinu.

Konačnu odluku o prijedlogu navedenih akata donijeće Skupština opštine Milići na sledećoj redovnoj sjednici.                                                                                                                                                                                         

Na saradnji, građanima opštine Milići i ostalim subjektima, Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje.

                                                                                                  RADNA GRUPA

 

PLAN PROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE

NACRT PLANA INVESTICIJA ZA 2023.GODINU

08.11.2022.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE
Radna grupa za praćenje javne rasprave o
Nacrtu budžeta opštine Milići za 2023. godinu i
Nacrtu rebalansa budžeta opštine Milići za 2022. godinu
Broj: 02-400-50/22
Datum: 08.11.2021. godine


J A V N O   S A O P Š T E NJ E

Skupština opštine Milići dana 01.11.2022. godine usvojila je Nacrt budžeta opštine Milići za 2023. godine i Nacrt rebalansa budžeta opštine Milići za 2022. godinu.

Zaključkom Skupštine opštine Milići otvorena je javna rasprava o Nacrtu budžeta opštine Milići za 2023. godinu i Nacrtu rebalansa budžeta opštine Milići za 2022. godinu, koja će trajati  od 08.11.2022.g. do 08.12.2022. godine.

Javnu raspravu pratiće Radna grupa imenovana od strane Načelnika opštine u sastavu:

1.    Mladen Vidović, predsjednik Radne grupe
2.    Slaviša Stanković, član
3.    Ranka Radić, član
4.    Zajim Mahmutović, član
5.    Marina Mišić, član
6.    Aleksandra Lalović, član

Radna grupa je usvojila Plan provođenja i praćenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog Saopštenja.

Ovom prilikom Načelnik opštine poziva sve zainteresovane građane, pravna i fizička lica, udruženja i ostale asocijacije da uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu budžeta opštine Milići za 2023. godinu i Nacrtu rebalansa budžeta opštine Milići za 2022. godinu.
Radna grupa će tokom javne rasprave dati građanima odgovore na njihova pitanja, prikupiće date prijedloge, mišljenja i sugestije, a iste će dostaviti Načelniku opštine radi izrade Prijedloga budžeta opštine Milići za 2023. godinu i Prijedloga rebalansa budžeta opštine Milići za 2022. godinu.

Konačnu odluku o prijedlogu navedenih akata donijeće Skupština opštine Milići na sledećoj redovnoj sjednici.                                                                                                                                                                                         

Na saradnji, građanima opštine Milići i ostalim subjektima, Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje.

                                                                                                  RADNA GRUPA

PLAN PROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE

NACRT BUDŽETA ZA 2023.GOD.

NACRT REBALANSA BUDŽETA ZA 2022.GOD.

01.11.2022.

Na 12-om redovnom zasjedanju odbornici SO-e Milići raspravljali su o trideset tema predviđenih dnevnim redom.

Svi akti sa Dvanaestog Redovnog zasjedanja Skupštine opštine Milići, biće objavljeni u „Službenom glasniku opštine Milići“, broj: 5/22.


                                                  ODSJEK ZA
                                                                   SKUPŠTINSKE POSLOVE

12. Odrzana Dvanaesta Redovna sjednica SO Milici 1.11

27.10.2022.

Dana 24.10.2022.godine završeno je asfaltiranje puta u mjestu Bešići, u dužini od 1.510m. Projekat je finansiran sredstvima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, učešćem građana i opštine Milići.
Završetku radova na ovoj putnoj dionici prisustvovali su načelnik opštine Milići Marko Savić, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić, predsjednik mjesne zajednice Nova Kasaba Halil Jašić, odbornik u SO Milići Murat Avdić, kao i brojni mještani.

Put Besici

25.10.2022.

Predsjednik SO-e Milići, Predrag Sušić, zakazao je 12. redovnu sjednicu za utorak, 1. novembar 2022. godine, koja će biti održana u skupštinskoj sali, opštinske uprave Milići u 10 časova.

Na sjednici Kolegijuma, održanog 4. oktobra 2022. godine, utvrđen je prijedlog Dnevnog reda Dvanaeste  redovne sjednice, na kojoj će se naći ukupno 30. tačaka za raspravu.
 
Odsjek za skupštinske poslove pripremio je dnevni red i materijal za 12. sjednicu skupštine, koje možete pogledati i preuzeti na zvaničnom sajtu opštine Milići, u sekciji Skupština, pod kategorijom Materijal za sjednicu SO.

                        
               ODSJEK ZA
                                                                   SKUPŠTINSKE POSLOVE

24.10.2022.

Načelnik opštine  Milići raspisuje JAVNI OGLAS o prodaji građevinskog materijala.

Predmet prodaje su polovne Salonit ploče i to:

-    Salonit ploče od 1m², količine 75, sa početnom cijenom od 3KM po komadu štu ukupno iznosi 225,00 KM za navedenu količinu, i
-    Salonit ploče od 2,5m², količine 118, sa početnom cijenom od 15KM po komadu štu ukupno iznosi 1.770,00 KM za navedenu količinu.

Kompletan tekst javnog oglasa možete pogledati na linku ispod:

JAVNI OGLAS O PRODAJI GRAĐEVINSKOG MATERIJALA