PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

PRIJAVA NA INTERNI KONKURS

 

12.08.2021.

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 , 6/19 и 61/21), члана 8 Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ ,број: 41/03), члана 18. став (2) Закона о систему јавних служби ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 73. став (2) тачка 4) Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 106/09 и 44/15), члана 38. став (2) тачка 35) Статута општине Милићи („Службени гласник Општине Милићи“, број: 5/17, 10/17 и 2/19), Одлуке Скупштине општине о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља „Свети Никола „ Милићи  („Службени гласник општине Милићи “, број : 4/21  ), Скупштина општине Милићи  р а с п и с у ј е

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља „Свети Никола“ Милићи


I – Скупштина општине Милићи расписује Јавни конкурс за избор и именовање
Директора ЈЗУ Дом здравља „Свети Никола“ Милићи.

II- Опис послова : Директор обавља послове у складу са законом и општим актима установе.

III – Мандат: директор из тачке I Конкурса именује се на период од четири (4) године.
        
IV- Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове:

а)  Општи услови:

1.Да су држављани Републике Српске или БиХ,
2.Да су старији од 18 година,
3.Да имају општу здравствену способност,
4.Да нису отпуштени из службе на основу дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини или ентитетима у периоду од три године прије објављивања Конкурса,
5.Да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест     мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање дужности  и да се на њега не односи члан IX, став 1.Устава БиХ.

 б)  Посебни услови:
 
1.Висока стручна спрема, доктор медицине, доктор стоматологије , дипломирани економиста или дипломирани правник,
2.Најмање три година радног  искуства у струци,
4.Познавање проблематике у области здравства,
5.Показани резултати и успјеси у обављању ранијих послова,
6. Програм рада установе за наредни период .

V-Сукоб интереса

Кандидат не може обављати дужности и активности или бити  на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), и   Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске”, број : 73/08 и 52/14).


VI-Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

- биографију са кретањем у служби,
- увјерење о држављанству, не старије од шест мјесеци,
- извод из матичне књиге рођених,
- овјерену копију дипломе,
- увјерење о радном стажу или овјерену фотокопију радне књижице,  
- увјерење о невођењу  кривичног поступка, не старије од  шест мјесеци,
- увјерење да нису осуђивани на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање функције,
- овјерена изјава да нису отпуштени из службе на основу дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти  у Босни и Херцеговини или ентитетима у периоду од три године прије дана  објављивања јавног конкурса,
- овјерену изјаву да се не налазе  у сукобу интереса,
- овјерену изјаву да се на кандидата не односе  одредбе члана члан IX, став 1. Устава Босне и Херцеговине, односно да не служе казну затвора изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију  и да нису под оптужбом тог суда,
- програм рада Установе за коју се бира на мандатни период.

Увјерење о здравственој способности доставиће примљени кандидат по завршетку изборне процедуре.
      
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор и именовање ће обавити интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

Коначно именовање ће вршити Скупштина општине Милићи уз претходну сагласност Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.
       
VII- Рок за подношење пријава.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу „Глас Српске“, „Службеном гласнику Републике Српске“ и на wеb страници Општине Милићи.

У случају да конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунаће се од дана последњег објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање у даљем процесу избора и именовања.

Пријаве на Конкурс се могу доставити лично или путем поште на адресу:  Општина Милићи, ул. Јована Дучића бр. 2. Милићи, са назнаком:

Комисија за избор и именовање директора  ЈЗУ Дом здравља „Свети Никола“  Милићи.
         
О резултатима Конкурса кандидати ће бити обавјештени у року од осам дана од дана избора.


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                                                                                     
Број: 01-022-88/21                    
Датум: 12.08.2021.године                                         


ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

МИЛИЋИ

Предраг Сушић с.р.