PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

PRIJAVA NA INTERNI KONKURS

15.11.2022.

На основу члана 39. став ( 2 ) тачка 33) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“,број: 97/16,36/19 и 61/21),члана 16. став (1) закона о систему јавних служби  ( „Службени гласник Републике Српске“, број : 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став (2) тачка 35) Статута општине Милићи („Службени гласник Општине Милићи“, број : 5/17,10/17и 2/19), Одлукa Скупштине општине о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Милићи и чланова Управног одбора Јавне установе „ Спортски центар Милићи“ Милићи  („Службени гласник Општине Милићи “, број : 5/22 ), Скупштина општине Милићи    р а с п и с у ј е

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Милићи и чланова Управног одбора Јавне установе „Спортски центар Милићи “ Милићи


I – Скупштина општине Милићи расписује јавни конкурс за избор и именовање:
 
   
1. Три члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Милићи.
   
2. Три члана Управног одбора Јавне установе„Спортски центар Милићи“ Милићи.
                 

II- Опис послова

1. Управни одбор обавља послове у складу са законом и општим актима установе.

III – Мандат чланова Управног одбора установе  траје четири (4) године.
        
IV- Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове:

а)  Општи услови:

1.да су држављани Републике Српске или БиХ,
2.да су старији од 18 година,
3.да имају општу здравствену способност,
4.да нису отпуштени из службе на основу дисциплинске мјере, на било којем нивоу                                    власти у Босни и Херцеговини или ентитетима у периоду од три године прије објављивања јавног конкурса,
5.да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест     мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање дужности  и да се на њега не односи члан IX, став 1.Устава БиХ.

 б)  Посебни услови:
 
1.висока стручна спрема,
2.најмање једна година радног  искуства у струци,
3.познавање проблематике у дјелатности којом се бави правни субјект,
4.познавање садржаја и начина рада органа управљања.

V-Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности и активности или бити  на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), и   Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске”, број : 73/08 и 52/14).


VI-Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:
- биографију са кретањем у служби
- увјерење о држављанству, не старије од шест мјесеци,
- извод из матичне књиге рођених,
- диплому или овјерену копију дипломе,
- увјерење о радном стажу или овјерену фотокопију радне књижице,  
- увјерење о невођењу  кривичног поступка, не старије од  шест мјесеци,
- увјерење да нису осуђивани на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним заобављање функције,
- овјерена изјава да нису отпуштени из службе на основу дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти  у Босни и Херцеговини или ентитетима у периоду од три године прије дана од дана објављивања јавног конкурса,
- овјерену изјаву да се не налазе  у сукобу интереса,
- овјерену изјаву да се на кандидата не односе  одредбе члана члан IX, став 1.Устава Босне и Херцеговине, односно да не служе казну затвора изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију  и да нису под оптужбом тог суда.
      
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

Коначно именовање ће вршити Скупштина општине Милићи.
       
VII- Рок за подношење пријава.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу „Глас Српске“, „Службеном гласнику Републике Српске“ и на wеb страници Општине Милићи.

У случају да конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунаће се од дана последњег објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање у даљем процесу именовања.

Пријаве на конкурс се могу доставити лично или путем поште на адресу:  Општина Милићи, ул. Јована Дучића бр. 2. Милићи, са назнаком:

Комисија за избор чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Милићи или  чланова Управног одбора Јавне установе „Спортски центар Милићи“ Милићи.
       
     
О резултатима конкурса кандидати ће бити обавјештени у року од осам дана од дана избора.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                                                                                     

Број:01-022-102/22                                       
Датум: 15.11.2022.године                                         

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
МИЛИЋИ
Предраг Сушић с.р.

19.10.2022.

На основу члана 155. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 61. Статута општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 5/17, 10/17 и 2/19), Одлуке о утврђивању критеријума за именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 1/14) и Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање члана Одбора за жалбе Општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 4/22), Скупштина општине Милићи                р а с п и с у ј е


Ј А В Н И   К О Н К У Р С
за избор и именовање члана Одбора за жалбе Општине Милићи


I – Скупштина општине Милићи расписује Јавни конкурс за избор и именовање члана Одбора за жалбе Општине Милићи.

II - Опис послова:
Одбор за жалбе одлучује у другом степену о жалбама учесника јавног конкурса у поступку запошљавања у општинску управу, о жалбама које се односе на статусна питања службеника, као и о другим жалбама утврђеним Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

III -  Мандат:
Предсједника и чланове Одбора за жалбе именује скупштина након спроведеног јавног конкурса, на период од четири године, са могућношћу поновног избора.

IV - Статус:
Предсједник и чланови Одбора за жалбе немају статус службеника и намјештеника у општинској управи.
Предсједник и чланови Одбора жалбе имају право на накнаду за рад чија се висина утврђује одлуком Скупштине општине Милићи.

V - Општи услови за именовање:
1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивoу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,
6. да се на њега не односе одредбе члана IX став 1. Устава БиХ и
7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

VI  - Посебни услови  за именовање:
1. да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент,
2.  да има најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања,
3. да има положен стручни испит за рад у органима управе или положен правосудни испит и
4. доказани резултати рада на ранијим пословима и посједовање организационих способности.

За члана Одбора за жалбе не могу се именовати лица запослена у општинској управи.

VII - Потребна документа:
Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној копији:
1. увјерење о држављанству,
2. љекарско увјерење о општој здравственој способности (доставиће изабрани кандидат по окончању именовања),

3. овјерену изјаву да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
4. овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,
5. овјерену изјаву да се на њега не односе одредбе члана IX став 1. Устава БиХ,
6. овјерену изјаву да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи,
7. диплому о траженој стручној спреми,
8. доказ о радном искуству у траженом степену образовања,
9. увјерење о положеном стручном испиту за рад у органима управе или положеном правосудном испиту,
10. биографију о кретању у служби и
11. ако посједује, и друге доказе којима доказује резултате рада на ранијим пословима и посједовање организационих способности.

VIII - Поступак за избор:
Поступак за избор члана Одбора за жалбе подразумијева контролу испуњености услова и улазни интервју, а спроводи се у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата.
Поступак именовања члана Одбора за жалбе окончаће се у року од 30 дана од дана достављања приједлога комисије предсједнику скупштине.

IX - Рок и мјесто за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана задњег објављивања.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: Општина Милићи, ул. Јована Дучића  бр. 2, 75 446 Милићи, са назнаком „Комисији за избор члана Одбора за жалбе Општине Милићи".
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити позивом на број телефона 056/745-211.

X - Објављивање Конкурса:
Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном гласнику Републике Српске", дневним новинама „Глас Српске", као и на веб страници општине Милићи.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                             
МИЛИЋИ                                                                                                                

Број: 01-022-81/22
Mилићи, 14.10.2022. године                                                                                          

     ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Сушић с.р.