PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

PRIJAVA NA INTERNI KONKURS

23.03.2023.

На основу члана 155. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 61. Статута општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 5/17, 10/17 и 2/19), Одлуке о утврђивању критеријума за именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 1/14) и Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање члана и предсједника Одбора за жалбе Општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 1/23), Скупштина општине Милићи р а с п и с у ј е


Ј А В Н И    К О Н К У Р С
за избор и именовање члана и предсједника Одбора за жалбе Општине Милићи


I – Скупштина општине Милићи расписује Јавни конкурс за избор и именовање члана и предсједника Одбора за жалбе Општине Милићи.

II - Опис послова:
Одбор за жалбе одлучује у другом степену о жалбама учесника јавног конкурса у поступку запошљавања у општинску управу, о жалбама које се односе на статусна питања службеника, као и о другим жалбама утврђеним Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

III -  Мандат:
Предсједника и чланове Одбора за жалбе именује скупштина након спроведеног јавног конкурса, на период од четири године, са могућношћу поновног избора.

IV - Статус:
Предсједник и чланови Одбора за жалбе немају статус службеника и намјештеника у општинској управи.
Предсједник и чланови Одбора за жалбе имају право на накнаду за рад чија се висина утврђује одлуком Скупштине општине Милићи.

V - Општи услови за именовање:
1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивoу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,
6. да се на њега не односе одредбе члана IX став 1. Устава БиХ и
7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

VI  - Посебни услови за именовање:
1. да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент,
2.  да има најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања,
3. да има положен стручни испит за рад у органима управе или положен правосудни испит и
4. доказани резултати рада на ранијим пословима и посједовање организационих способности.

За члана Одбора за жалбе не могу се именовати лица запослена у општинској управи.

VII - Потребна документа:
Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној копији:
1. увјерење о држављанству,
2. љекарско увјерење о општој здравственој способности (доставиће изабрани кандидат по окончању именовања),

3. овјерену изјаву да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
4. овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,
5. овјерену изјаву да се на њега не односе одредбе члана IX став 1. Устава БиХ,
6. овјерену изјаву да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи,
7. диплому о траженој стручној спреми,
8. доказ о радном искуству у траженом степену образовања,
9. увјерење о положеном стручном испиту за рад у органима управе или положеном правосудном испиту,
10. биографију о кретању у служби и
11. ако посједује, и друге доказе којима доказује резултате рада на ранијим пословима и посједовање организационих способности.

VIII - Поступак за избор:
Поступак за избор члана и предсједника Одбора за жалбе подразумијева контролу испуњености услова и улазни интервју, а спроводи се у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата.
Поступак именовања члана и предсједника Одбора за жалбе окончаће се у року од 30 дана од дана достављања приједлога комисије предсједнику скупштине.

IX - Рок и мјесто за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана задњег објављивања.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: Општина Милићи, ул. Јована Дучића  бр. 2, 75 446 Милићи, са назнаком „Комисији за избор члана и предсједника Одбора за жалбе Општине Милићи".
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити позивом на број телефона 056/745-211.

X - Објављивање Конкурса:
Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном гласнику Републике Српске", дневним новинама „Глас Српске", као и на веб страници општине Милићи.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                             
МИЛИЋИ                                                                                                                

Број: 01-022-21/23
Mилићи, 20.03.2023. године     


ПРЕДСЈЕДНИК      
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Предраг Сушић   с.р.   

                                                                                        

17.03.2023.

На основу члана 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 7. став 2. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17), члана 68. Статута општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 5/17, 10/17 и 2/19) и Плана запошљавања у Општинској управи општине Милићи за 2023. годину („Службени гласник општине Милићи“, број 1/23)  Начелник општине Милићи р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
               
         за попуњавање упражњеног радног мјеста у Општинској управи општине Милићи


 I - У Општинску управу општине Милићи прима се у радни однос на неодређено вријеме:

1.    Самостални стручни сарадник за јавна улагања, развој инфраструктуре и надзор
Радно мјесто пете категорије, другог звања  
                                
 II - Опис посла
1.    Опис посла за радно мјесто самостални стручни сарадник зa јавна улагања, развој инфраструктуре и надзор, утврђен је у члану 14. став 3. тачка 3.5. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 4/17, 7/17, 8/17, 3/18, 3/19 и 10/19).

III -  Општи услови  
   1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;
   2. да је старији од 18 година;
   3. да има општу здравствену способност;
   4. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,
   5. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи;
   6. да није отпуштен из органа управе, као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса и
   7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност  која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чл. од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

IV -  Посебни услови
-    четворогодишњи студиј  или први циклус студија са остварених најмање 240 ЕCTS бодова   или еквивалент, дипломирани инжењер архитектуре или грађевинарства, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у управи и посједовање лиценце за грађење и надзор над грађењем.

V -  Потребна докумената
Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу Пријава на јавни конкурс,    који је доступан на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, као и на интернет страници Општине Милићи, а може се преузети и у Шалтер сали Општинске управе општине Милићи.
Уз пријаву кандидати прилажу доказе о испуњавању општих и посебних услова.
Као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, а изјаве да кандидат:
1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,
2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
3) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса и
4) да не постоји неспојивост у складу са чл. од 43. до 47. Закона саставни су дио пријаве на јавни конкурс.

Доказ о општој здравственој способности доставља само изабрани кандидат.

Као доказ о испуњавању посебних услова, кандидат прилаже фото-копије:
1.    дипломе о завршеној стручној спреми;
2.    исправе којoм се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
3.    увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјаве којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит, уколико буде запослен или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи, у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 68/11, 85/11 и 7/15);
4.    лиценце за грађење и надзор над грађењем.
               
VI - Поступак избора
Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, конкурсна Комисија ће обавити интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа, кандидати ће бити обавијештени путем поште  и путем интернет странице Општине Милићи.
Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фото-копији, овјерену изјаву о испуњености услова из поглавља III, тачкe 4, 5. и 6. и 7. Конкурса, као и доказ о општој здравственој способности.

VII -  Рок за подношење пријава и објављивање Конкурса
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.
Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, у дневном листу „Глас Српске“ и на интернет страници Општине Милићи.
У случају да Конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од дана последњег објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Документација приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу је Марина Мишић, начелник Одјељења за општу управу, контакт телефон бр. 056/745-211.  

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити  лично у Шалтер сали Општинске управе општине Милићи или путем поште, на адресу: Општинска управа општине Милићи, Јована Дучића бр. 2, 75 446 Милићи, са назнаком: Пријава на Јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста у Општинској управи општине Милићи (самостални стручни сарадник за јавна улагања, развој инфраструктуре и надзор).

Број: 02-120-1/23
Милићи, 15.03.2023.године
                                                                                 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ        

                                                                                                                                  Марко Савић с.р.

 

17.03.2023.

На основу члана 160. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 43. став 1. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17) и члана 68. Статута општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 5/17, 10/17 и 2/19),  Начелник општине Милићи р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
               
         за попуњавање упражњеног радног мјеста у Општинској управи општине Милићи


 I - У Општинску управу општине Милићи прима се у радни однос на неодређено вријеме:

1.    Спремачица
                              
 II - Опис посла
1.    Опис посла за радно мјесто спремачица, утврђен је у члану 12. став 1.1. тачка 1.1.8. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 4/17, 7/17, 8/17, 3/18, 3/19 и 10/19).

III -  Општи услови
   1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;
   2. да је старији од 18 година;
   3. да има општу здравствену способност;
   4. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,
   5. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи;
   6. да није отпуштен из органа управе, као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса и
   7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност  која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чл. од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

IV -  Посебни услови
-    основна школа, са или без радног искуства

V -  Потребна докумената
Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу Пријава на јавни конкурс,    који је доступан на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, као и на интернет страници Општине Милићи, а може се преузети и у Шалтер сали Општинске управе Општине Милићи.
Уз пријаву кандидати прилажу доказе о испуњавању општих и посебних услова.
Као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, а изјаве да кандидат:
1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,
2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
3) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса и
4) да не постоји неспојивост у складу са чл. од 43. до 47. Закона саставни су дио пријаве на јавни конкурс.


Доказ о општој здравственој способности доставља само изабрани кандидат.

Као доказ о испуњавању посебних услова, кандидат прилаже фото-копију:
1.    доказа о завршеној основној школи;
               
VI - Поступак избора
Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, конкурсна Комисија ће обавити интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа, кандидати ће бити обавијештени путем поште  и путем интернет странице Општине Милићи.
Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фото-копији, овјерену изјаву о испуњености услова из поглавља III, тачкe 4, 5. и 6. и 7. Конкурса, као и доказ о општој здравственој способности.

VII -  Рок за подношење пријава и објављивање Конкурса
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.
Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске“ и на интернет страници Општине Милићи.
У случају да Конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од  
дана последњег објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Документација приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу је Марина Мишић, начелник Одјељења за општу управу, контакт телефон бр. 056/745-211.

 Пријаве са потребном документацијом могу се доставити  лично у Шалтер сали Општинске управе Општине Милићи или путем поште, на адресу: Општинска управа Општине Милићи, Јована Дучића бр. 2, 75 446 Милићи, са назнаком: Пријава на Јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста у Општинској управи општине Милићи (спремачица).

Број: 02-120-2/23
Милићи, 15.03.2023.године

 

                                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ        

                                                                                                                                  Марко Савић с.р.