joomla extensions

TB Milic 955x430 topslika

10.02.2014.

Radna grupa za praćenje javne rasprave o Nacrtu LEAP-a opštine Milići za period od 2014-2020. godine ,dana 10.02.2014. godine, i z d a j e

J A V N O    S A O P Š T E NJ E

Skupština Opštine Milići dana 31.01.2014. godine usvojila je Nacrt LEAP-a Opštine Milići za period 2014-2020 godina. i isti uputila na javnu raspravu.
Zaključkom ,broj:01-022-20/14 od 31.01.2014. godine otvorena je javna rasprava o Nacrtu LEAP-a opštine Milići za period od 2014-2020. godine ,koja će trajati od 03. februara do 05.marta 2014. godine.
Javnu raspravu pratiće Radna grupa imenovana od strane Načelnika opštine u sastavu:
1. Marko Savić -predsjednik radne grupe
2. Zoran Stjepanović -član
3. Rada Đokanović -član
4. Mirsad Čizmić -član
5.Rajko Dukić-član

Radna grupa je usvojila Plan provođenja i praćenja javne rasprave,koja je sastavni dio ovog Saopštenja.
Ovom prilikom Načelnik opštine poziva sve zainteresovane građane,pravna i fizička lica,udruženja i ostale asocijacije da uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu LEAP-a opštine Milići za period od 2014. - 2020 godine. Radna grupa tokom javne rasprave davaće građanima odgovore na njihova pitanja,prikupiće date prijedloge ,mišljenja i sugestije,a iste će dostaviti Načelniku opštine radi izrade prijedloga dokumenta.
Konačnu odluku o prijedlozima navedenih akata donijeće Skupština opštine Milići na martovskom zasjedanju.
Na saradnji građanima opštine Milići,Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje.

P R E D S J E D N I K
 R A D N E  G R U P E

Marko Savić

PLAN PROVOĐENJA I PRAĆENJA JAVNE RASPRAVE O NACRTU LEAP-a OPŠTINE MILIĆI 

LOKALNI EKOLOŠKI AKCIONI PLAN OPŠTINE MILIĆI - LEAP