joomla extensions

TB Milic 955x430 topslika

25.04.2023.

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 43/07),  člana 59. stav (1) tačka 21) Zakona o lokalnoj samoupravi(„Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 97/16, 36/19 i 61/21)  i člana 68. stav (1),tačka 33) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj: 5/17, 10/17 i 2/19), Načelnik opštine Milići, d o n o s i

N A R E D B U
o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da rade u dane praznika Republike Srpske u mjesecu maju 2023.godine

Član 1.

U skladu sa Zakonom o praznicima RS, republički praznici u mjesecu maju 2023.godine su :
-    Međunarodni praznik rada 01. i 02. maj i Dan pobjede nad fašizmom 09. maj.

                
Član 2.

Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dana 01.,02. i 09. maja godine dužni su da rade:

1. Dom zdravlja u vremenu 00,00 do 24,00 časa sa organizovanom hitnom službom;
2. Vatrogasna jedinica u vremenu od 00,00 do 24,00 časa (dežurstva);
3. Komunalno preduzeće – kontinuirana isporuka vode i odvoz smeća-dežurstvo;
4. ZU apoteka „ Galen“ Milići: 01.,02. i 09. maj - od 08,00 do 14,00 časova.
5. ZU apoteka “Moja apoteka“: 02. maj u vremenu od 08,00 do 14,00 časova. 01. i 02. maj - dežurstvo (obavezno isticanje broja telefona za kontakt u slučaju potrebe)        
6. Veterinarska ambulanta „Vetera“ d.o.o. Milići (dežurstvo ili pripravnost), gdje raspored pripravnosti mora biti vidljivo istaknut  na veterinarskoj ambulanti.

Član 3.

Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dana 01.,02. i 09. maja. 2023. godine mogu  da rade:

1. Autobuska stanica i javni prevoz putnika u skladu sa redom vožnje;
2. Benzinske pumpe sa redovnim radnim vremenom.


Trgovinski objekti, zanatsko preduzetničke radnje i ostali privredni subjekti, za obavljanje svoje djelatnosti u dane republičkog praznika određenog članom 1. ove Naredbe, dužni su podnijeti Zahtjev za izdavanje rješenja za rad i radno vrijeme Odjeljenju za finansije, privredu i društvene djelatnosti Opštine Milići. 

Član 4.

Ova Naredba biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Milići“, a primjenjivaće se za dan 01.,02. i 09. maj 2023. godine.

   Broj :    02-88/23                                          
   Datum: 25.04.2023.godine      

NAČELNIK OPŠTINE

                                                                     Marko Savić s.r.