15.07.2016.

U sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje povratnika i mladih nezaposlenih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima „ – Milići 2016 i na osnovu Sporazuma zaključenog između Opštine Milići, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i humanitarnih organizacija „MAID“ i „LDSC“, broj: 02-122-11/16 od 29.03.2016. godine, kojim su osigurana donatorska sredstva (od strane Humanitarnih organizacija „MAID“ i „LDSC“ 40 %, Ministarstva 40 % i vlastitog učešća korisnika 20 %) u cilju pružanja podrške održivom povratku i razvoju plasteničke proizvodnje na području opštine Milići, Načelnik opštine raspisuje:

JAVNI POZIV
za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće u Projektu imaju povratnici i mlade nezaposlene osobe sa područja opštine Milići koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište ustupljeno na korištenje u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

II USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

Podnosioc zahtjeva treba da ispunjava sljedeće uslove:

1.Da pripada povratničkoj populaciji
2.Da je nezaposlena osoba,
3.Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje,
4.Da ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
5.Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (490,00 KM),
6.Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.

Odsjek zajedničkih poslova Opštine Milići je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

a)pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja
(utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta),

b)dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje),

- za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice,

- za svakog izdržavanog člana porodice,

povratnički status podnosioca zahtjeva

podnosilac zahtjeva samohrani roditelj,

mlada osoba životne starosti do 35 godina,

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji imaju status povratnika i mlade osobe.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:

1. zahtjev za sufinansiranje projekata u poljoprivredi ,
2. CIPS prijavnica podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija
3. ovjerena kopija lične karte
4. ovjerena kućna lista,
5. dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje ili potvrda da osoba nije poreski obveznik
6. dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje
7. Potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva
8. Potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva
9. vlasništvo ili posjed nad parcelom (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista),
10. ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom ( 490,00 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana,
11. dokaz da je podnosilac zahtjeva povatnik
12. dokaz da je samohrani roditelj (ovjerena kućna lista),
13. kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od APIF-a prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2016.godini (nije obavezno).


V PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja u saradnji sa Ministarstvom i humanitarnim organizacijama čine: predstavnik Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, predstanik organizacije Muslim Aid i predstavnik Opštine Milići.

Zadatak Komisije za dodjelu plastenika:
•pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavlja uviđaj na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostavlja Načelniku opštine.

Odluku o dodjeli plastenika donosi Načelnik opštine na prijedlog Komisije za dodjelu plastenika.

NAPOMENA:

•Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.

Obrasci zahtjeva se mogu preuzeti na šalter sali Opštine Milići i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Opštine Milići sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odsjeku za zajedničke poslove Opštine Milići, ili na broj telefona 056/745-561 svakim radnim danom od 07:00-15:00 sati.

Javni poziv ostaje otvoren do 05.08.2016. godine do 15:00 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLOVA, KRITERIJUMA I POSTUPAKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU PLASTENIKA

 

NAČELNIK OPŠTINE
Momir Lazarević