politika kvaliteta

POLITIKA KVALITETA

Osnovna politika kvaliteta Opštinske uprave Opštine Milići se zasniva na obezbjeđenju zadovoljstva korisnika usluga i na kvalitetu usluga koje pružamo građanima.

Politiku kvaliteta, kao stalno poboljšanje funkcionalno-procesnog sistema Opštinske uprave, ostvarujemo sprovođenjem i stalnim unapređenjem sistema upravljanja kvalitetom, usaglašenog sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2008.


Naši opšti ciljevi su:
• Povećanje zadovoljstva korisnika usluga;
• Stalna modernizacija opreme i obuka opštinskih službenika;
• Ostvarenje liderske uloge rukovodstva;
• Efektivno planiranje, funkcionisanje i upravljanje procesima;
• Kontinuirano poboljšanje kvaliteta pružanja usluga;
• Jačanje partnerskog odnosa sa korisnicima usluga.


Rukovodstvo i svi zaposleni u Opštinskoj upravi, kroz svakodnevno obavljanje svojih poslova i radnih zadataka, rukovodeći se principom kontinuiranog unapređenja svog rada i sistema menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001:2008, i ispunjavajući ciljeve kvaliteta, na efikasan i efektivan način, uspostaviće sklad između zakonom utvrđenih poslova iz nadležnosti Opštinske uprave i zadovoljstva korisnika usluga.


Milići, novembar 2016.godine

NAČELNIK OPŠTINE
Momir Lazarević s.r.