joomla extensions

25.02.2019.

Na osnovu člana 82. stav (3) Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske (Službeni glasnik RS broj 97/16), člana 53 b) i 58. Izbornog zakona Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 i 109/12), tačke 3. Uputstva o organizovanju i sprovođenju izbora za članove Savjeta mjesne zajednice („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 122/12 i 31/13), člana 38. stav (2) tačka 2) i člana 110. Statuta opštine Milići ( Službeni glasnik opštine Milići“, broj 5/17 i 10/17), Odluke o mjesnim zajednicama na području opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“, broj 4/14), Skupština opštine Milići na Šesnaestoj redovnoj sjednici održanoj 21.februara 2019.godine, d o n i j e l a   j e


O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove savjeta Mjesnih zajednica


Član 1.

Raspisuju se izbori za članove savjeta mjesnih zajednica u svih sedam mjesnih zajednica na području opštine Milići.
Izbori iz stava (1) ovog člana održaće se 07.04.2019. godine u periodu od 8,oo do 16,oo časova.
U mjesnim zajednicama Milići i Derventa bira se po sedam članova Savjeta, a u mjesnim zajednicama Dubnički Most, Zaklopača, Skugrići-Rovaši, Mišići i Nova Kasaba bira se po pet članova savjeta.

Član 2.

Izbori za članove savjeta mjesnih zajednica sprovode se u skladu sa odredbama Izbornog zakona Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 i 109/12), Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 32/10), Uputstva o organizovanju i sprovođenju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 122/12 i 31/13), Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 5/17 i 10/17), Odluke o mjesnim zajednicama na području opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“, broj 4/14) i ove Odluke.

Član 3.

Opštinska izborna komisija Milići sprovodi izbore i nakon sprovođenja izbora za članove savjeta mjesnih zajednica, podnosi izvještaj Skupštini opštine Milići.

Član 4.

Mandat izabranim članovima savjeta MZ. trajaće do konstituisanja vlasti na osnovu rezultata lokanih izbora koji će se održati u oktobru 2020. godine i Zakonom predviđenog roka za izbor i konstituisanje novih savjeta MZ. na području opštine Milići.

 
Član 5.Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Milići“.


REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
SKUPŠTINA OPŠTINE
MILIĆI

Broj: 01-022-15/19
Milići, 21. februara 2019.godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Branislav Novaković s.r.

 

 

Uputstvo o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica, kao i Obrasce potrebne za sprovođenje izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica možete preuzeti u lijevom meniju sajta, kategorija Upoznajte Miliće > Mjesne zajednice.